Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Římská republika

Tiskárna Tisk

Raná Římská republika 509 – 265 př. n. l.

Král Pyrrhos
Král Pyrrhos
 • římští občané se dělili na dvě skupiny – urozené Patricie a neplnoprávné Plebejce
 • vztahy mezi těmito skupinami byly napjaté a často končily secesemi , tedy protestními odchody plebejců z města
 • nejdříve si secesemi (494 př. n. l.) vynutili Tribuna Lidu , který je zastupoval a hájil jejich zájmy
 • v roce 449 př.n.l. došlo k druhé secesi a vydání zákona dvanácti desek , který stanovil rovnost občanů před zákonem
 • konečného zrovnoprávnění se jim dostalo ve 3. stol. př. n. l.
 • od dob vyhlášení republiky Římané neustále zvětšovali svůj vliv v Itálii a naopak Etruskové svou moc ztrácely
 • nejdříve si podmanili města v okolí, poté museli přežít útoky Galů a dalších barbarských kmenů, ovládli jih Itálie a nakonec obsadili i poslední Etruské město Volsinie v roce 265 př. n. l.
 • při postupu do jižní Itálie se Římané střetli s řeckými městy, které si na pomoc povolaly krále Pyrrha z Ilyrie
 • ten sice sbíral vítězství za vítězstvím, ale nakonec se vyčerpal a musel ustoupit, pro takováto vítězství se vžil výraz „Pyrrhovo vítězství
 • v roce 272 př. n. l. je obsazeno řecké město Tarent a Římané se stali pány celé Itálie
 • Politický systém

  • měl tři pilíře moci
  • v čele Říma stály dva volení Konzul se soudními, vojenskými a politickými pravomocemi
  • senát , jehož členové byli voleni doživotně, držel opravdovou moc
  • členové sněmu volili úředníky, rozhodovali o zahraničních věcech a dalších záležitostech
  • k politickému systému patřili také Cenzoři, kteří se starali o rozdělování obyvatel podle bohatství
  • v případě ohrožení Říma mohli být zvoleni diktátoři s neomezenu pravomocí
  • podobně jako u řeckých měst nebylo získání občanství jednoduché
  • římský občan měl mnoho privilegií, ale také povinností - mohl vlastnit majetek, ženit se, účastnit se sněmů, ale na také platit daně a sloužit v armádě
Římský senát
Římský senát

Vrchol Římské republiky 265 – 133 př. n. l.

 • Punské války 264 – 146 př. n. l.

  • po ovládnutím Itálie se Římané rozhlížejí kam expandovat
  • ve středozemním moři, nazývaném Římany jako Mare Nostrum (Naše moře), se objevili dvě velké mocnosti Římané a Kartáginci, nazývaní také jako Punnové
  • oba tyto národy si činily nároky na Hegemonii a žádný z nich nehodlal ustoupit
  • toto soupeření vyústilo v celkem tři Punské války
  • 1. Punská válká 264 – 241 př. n. l.
   • Kartágo i Řím si dělali nárok na ostrov Sicílie a jelikož nikdo nechtěl ze svých nároků ustoupit, vypukla válka
   • na začátku války měli Římané jasnou převahu na zemi, ale na moři jim Kartágo dávalo jednu lekci za druhou
   • Řím byl tedy nucen vystavěl svou vlastní flotilu a v Bitvě u Aegatských ostrovů Puny rozdrtil
   • Kartágo se muselo stáhnou ze Sicílie a zaplatit velké válečné reparace
   • součástí Říma se tak stává i město Syrakusy
  • 2. Punská válká 218 – 201 př. n. l.
   • další válku vyvolal Punský útok na Římské spojence
   • vojevůdce Hannibal se rozhodl na namáhavou cestu přes Hispánii, Galii a Alpy, aby se dostal Římanům do zad
   • Hannibal slavil jeden úspěch za druhým a zdálo se, že ho nic nezastaví
   • nejdříve rozdrtil Římany v bitvě u Trasimenského jezera a v příštím roce jim uštědřil v Bitvě u Cann největší porážku v historii
   • samotný Řím se Hanibala bál a městem se rozléhala slova - „Hannibal ante Portas“ - Hanibal před branami
   • Římané se ale nevzdávali a nabízenou mírovou smlouvu nepodepsali
   • přesunuli ohnisko bojů do Kartága, kam se následně muselo přesunout i vyčerpané Hanibalovo vojsko
   • a právě v severní Africe porazil Scipio Africanus v rozhodující bitvě u Zamy Puny a ukončil tak válku
   • mírová smlouva, kterou museli Kartáginci podepsat, znamenala jejich konečnou zkázu
   • museli rozpustit svou flotilu, opustit všechna mimoafrická území, platit válečné reparace a navíc nemohli bez souhlasu senátu vést válku
   Znázornění druhé punské války
   Znázornění druhé punské války
  • 3. Punská válká 149 – 146 př. n. l.
   • Punové byli pod neustálými útoky Numídů a tak se rozhodli bránit
   • Římané v tom viděli porušení mírových dohod a tak Kartágu vyhlásili válku
   • ačkoliv se město urputně bránilo, bylo do základů zničeno, jeho půda prokleta a posypána solí, aby na ní už nikdy nic nevyrostlo
   • v tu chvíli bylo Kartágo definitivně vymazáno z mapy Evropy
   • v období Punských válek se ale Římané nestarali jen o Kartágince, rozšiřovali svůj vliv na východ a ovládli pobřeží Jaderského moře, Makedonii a Řecká města

Krize Římské republiky 133 – 27 př. n. l.

 • ačkoliv Řím získává ze svých tažení mnoho zlata i otroků není situace republiky zrovna nejlepší
 • menší Římští zemědělci nedokázali svou cenou konkurovat obilí z dovozu, takže se zadlužovali a museli rozprodat své pozemky, stali se z nich bezzemci, kteří nemají povinnost sloužit v armádě
 • půda se navíc hromadila v rukou bohatých a vznikaly velkostatky - Latifundie
 • vzhledem k nadbytku otroků nemohli tito bezzemci pracovat jako nájemná síla a tak rozšiřovali vrstvu chudiny v Římě
 • situace otroků se ale ukázala jako větší problém, neboť vzhledem k jejich ceně se s nimi zacházelo špatně a docházelo k četným povstáním
  Expanze římské republiky
  Expanze římské republiky
 • Povstání otroků

 • Zbytky silnice Via Appia
  Zbytky silnice Via Appia
  • 136 – 132 př. n. l. - velké neúspěšné povstání otroků na Sicílii, které bylo později se stejným výsledkem zopakováno
  • 73 – 71 př. n. l. - asi nejznámějším je právě toto povstání gladiátora Spartaka , který několikrát dokázal porazit římskou armádu
  • nakonec byl, ale přeci jen poražen a na 6000 otroků bylo ukřižováno podél silnice Via Appia , která spojovala města Capua a Řím
 • Reformy

  • krizi Římské republiky se pokusili řešit bratři Gracchové se svými revolučními myšlenkami
  • prvnímu se podařilo prosadit pozemkovou reformu, která přerozdělovala půdu velkostatků pro potřebné
  • když ale proti všem tradicím kandidoval podruhé na funkci Tribuna lidu , podnítilo to jeho nepřátele, kteří ho nechali zabít a jeho reformy nebyly nakonec provedeny
  • druhý z bratří chtěl zařídit prodej obilí pro chudinu za stálou cenu a také rozšíření občanství mezi Římské spojence, ale brzy byl ze své pozice vytlačen, jeho reformy zrušeny a jako jeho bratr i on byl zavražděn
 • Optimáti X Populárové

  • v této době se vytvořily dvě rozdílně smýšlející skupiny obyvatel
  • Optimáti byli většinou lidé z bohatých vrstev a stali se z nich odpůrci reforem
  • Populárové – stoupenci chudších vrstev naopak byli zastánci reforem
  • jednomu z Populárů, Gaiu Mariovi se podařilo prosadit vojenské reformy, které znamenaly, že bezzemci mohou sloužit v římské armádě za žold
  • nedlouho poté se rozšířilo Římské občanství na všechny obyvatele Itálie
  Gaius Marius
  Gaius Marius
 • Sulla 82 – 80 př. n. l.

  • stal se vůdcem Optimánské frakce
  • přitáhl se svým vojskem do Říma, ovládl ho a po krátké občanské válce stanul v jeho čele jako diktátor
  • vláda byla krutá a často ničil své odpůrce z řad populárů konfiskacemi a vraždami - Proskripce
  • nakonec se ale sám postu diktátora vzal a byla obnovena republika
 • Vznik prvního Triumvirát

  • v roce 59 př. n. l. se v Římě střetávali zájmy tří mocných mužů – Julia Caesara , Marca Crassa a Pompeia Magna
  • dohodli si mezi sebou, že si rozdělí moc mezi sebou a tak vznikla vláda tři mužů, triumvirát
  • v roce 53 př. n. l. byl Crassus zavražděn a zbyli tak dva ambiciózní muži, kteří se už nehodlali mezi sebou už nadále nehodlali dělit
  • tato situace vyústila v občanskou válka
  • Občanská válka
   • Pompeius byl zvolen jediným konzulem a snažil se svého protivníka Caesara odstranit, ten proti němu vytáhl s vojskem
   • roku 49 př. n. l. Překročil se slovy Alea Iacta Est - Kostky jsou vrženy, říčku Rubikon a směřoval k Římu
   • Caesarovi se podařilo Pompeja porazil a stát se tak samovládcem
  • Caesarova diktatura
   • tento skvělí taktik a politik se postaral o mnoho užitečných a oblíbených reforem
   • nechal rozvážet obilí pro chudinu zdarma, podporoval kolonizaci, uděloval občanská práva, zavedl nový kalendář atd.
   • proslavil se ale i na bojišti
   • ovládl celou Gálii a své vítězství završil slovy Vedi, Vidi, Vici - Přišel jsem viděl jsem, zvítězil jsem
   • nakonec byl z obav o uzurpaci moci, úkladně zavražděn v senátu
   • poslední jeho slova byla Et Tu Brute - I ty Brute?
  Ztvárnění caesarova zavraždění v senátu
  Ztvárnění caesarova zavraždění v senátu
 • Vznik druhého triumvirátu

  • po Caesarově smrti a zmatku, který nastal, se k moci dostali Octavianus , Lepidus a Marcus Antonius
  • tito tři si rozdělili sféry vlivu – Octivianus ovládal Itálii, Lepidus Afriku a Antonius Východní provincie
  • bylo to doba častého politického stíhání podobných jako za Sullovi doby
  • napětí mezi Oktaviánem a Antoniem sílí a vyvrcholí námořní Bitvou u Aktia
  • Oktaviánu vítězí, stává se císařem a tím také končí éra římské republiky
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna