Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Římské císařství

Tiskárna Tisk

Rané císařství - Principát 27 př. n. l. - 284 n. l.

 • moc se soustředí v rukách jediného může
 • ačkoliv už se jedná o diktaturu, stále ještě existují úřady jako senát, tribun lidu atd. ale ovládá je všechny jeden muž - císař
 • sám císař se nazýval jako první mezi rovnými
 • v tomto období stoupá moc císařovi osobní stráže – Pretoriánské gardy
 • Octaviánus Augustus 23 př. n. l. - 14 n. l.

  Octaviánus Augustus
  Octaviánus Augustus
  • vládl v těžkém období a musel se vypořádat hlavně s morálním úpadkem v Římě
  • mezi největší problémy patřil rozklad rodiny, byl dokonce zřízen úřad, který kontroloval mravnost Římanů
  • říše, ale byla čím dál více ohrožována sousedními barbarskými kmeny a roce 9 n. l. dokonce ztratil celé tři legie v Teoroburském lese
  • z tohoto důvodu byla na hranicích říše vybudována opevněná linie Limes Romanus , která oddělovala Řím od tzv. Germánie, tedy území ovládané barbary
  • po něm vládne císař Tiberius , který se ale o říší příliš nestaral
 • Caligula 37 – 41 n. l.

  • Augustův pravnuk a třetí císař v iulijsko-claudijské dynastie
  • zprvu se ukázal jako dobrý a oblíbený vládce, přenechal senátorům určitou moc, sám snižoval daně a zlepšoval lidem živototní úroveň
  • brzy se, ale začal chovat jako šílenec a neváhal kohokoliv zabít
  • nakonec byl v roce 41 n. l. zabit velitelem jeho osobní gardy
 • Claudius 41 – 54 n. l.

  Pretoriánská garda
  Pretoriánská garda
  • tento muž trpěl už od dětství mnoha nemocemi
  • při dosažení plnoletosti byl dokonce prohlášen za nesvéprávného
  • ovšem jeho synovec Caligula ho nechal zvolit konsulem a nakonec ho, po Caligulově smrti, císařská garda prohlásila imperátorem
  • za jeho vlády se objevují první rozmíšky s křesťany
  • umírá v roce 54 n. l., kdy byl pravděpodobně zavražděn svou manželkou Agrippinou
 • Nero 54 – 68 n. l.

  • opět jako u Caliguli vypadá začátek jeho vlády slibně, ale brzy mu moc stoupne do hlavy
  • chová se krutě ke všem a dokonce i ke členům své rodiny
  • traduje se, že zapálil Řím, jen aby mohl nakreslit obraz zániku Tróje a sám pak obviní křeťany, které následně odsoudí k smrti
  • Nero je nakonec zrazen legiemi, senát ho prohlásí nepřítelem Říma a na útěku spáchá sebevraždu
  • po něm vládne krátce římu rod Flaviovců
 • Tragédie v Pompejích

  • 24. srpna roku 79 n. l. byly zničeny celkem tři města – Pompeje , Herculaneum a Stabie výbuchem sopky Vesuv
  • ačkoliv dostali obyvatelé mnoho varování o výbuchu sopky, tak neutekli a více než deset tisíc lidí bylo udušeno jedovatými plyny
  • všechna tři města nakonec zasypala šestimetrová vrstva popela
  • tyto oblasti se nyní staly unikátními archeologickými nalezišti
  Pompeje
  Pompeje
 • Éra adoptivních císařů

  • systém adoptivních císařů zavedl prvně císař Nervu
  • imperátor vždy adoptoval někoho, kdo mu připadal jako jeho nejlepší nástupce, což pro Řím znamenalo sto let rozkvětu
  • za císaře Trajána dosáhla říše největší rozlohy a za Hadriana byl v provincii Britannia vybudován Hadriánův val , který měl chránit Římany od útoky barbarů
  • objevuje se nový systém zemědělství, kdy velkostatkáři pronajímají bezzemkům půdu - Kolonát
  • Hadrianův val
   Hadrianův val
   Rozloha římské říše v roce 120 n. l.
   Rozloha římské říše v roce 120 n. l.
  • Marcus Aurelius 161 – 180 n. l.
   • nazýván filozofem na trůně
   • za jeho vlády končí období rozvoje a nastupuje prohlubování krize
   • musí se vypořádat s Markomanskými válkami , které probíhají téměř po dobu jeho vlády
   • Řím byl napaden a barbarům se podařilo zničit několik legií, než útok byl odražen
   • Římané pak sami zaútočily a germány porazili
   • v tuto dobu také dorazila jedna z legií až do okolí slovenskéhoTrenčína
  • Římský nápis v Trenčíně
   Římský nápis v Trenčíně

Pozdní císařství Dominát 284 – 476 n. l.

 • toto závěrečné období římského impéria se hlavně vyznačuje neomezenou mocí císaře
 • prvním císařem této éry byl vojensky založený Diocletianus , jehož reformy vedly k barbarizaci armády
 • Diocletianus zavedl rozdělení říše na nové správní celky – Diecéze
 • prvně použil i tzv. Tetrarchii, kdy v čele Říma stáli celkem čtyři panovníci
 • dva z nich měli větší pravomoci a zaučovali ty, které vyvolili a kteří měli po dvaceti letech nastoupit na jejich místa
 • tento systém byl nakonec zrušen Konstantinem Velikým
 • Konstantin Veliký 306 – 324 n. l.

  Portrét Konstantina Velikého na mozaice v chrámu Hagia Sofia
  Portrét Konstantina Velikého na mozaice v chrámu Hagia Sofia
  • jeden z posledních velkých císařů
  • ukončuje éru Tetrarchie, když poráží svého soka Maxentiema v bitvě u Milvijského mostu
  • před bitvou údajně viděl kříž, na kterém bylo napsáno „In hoc signo Vinces“ - V tomto znamení zvítězíš
  • jako první se postavil na stranu křesťanství a Ediktem Milánským (313 n.l.) jej zrovnoprávnil s římskými bohy
  • nechal centrum říše přesunout do města Byzantion, které bylo po jeho smrti přejmenováno na Konstantinopol
  • svolal první nikájský koncil , kde mělo být sjednoceno křesťanství a nastolena neněmá Dogmata
 • Zánik Římské říše

  • i přes všechna opatření je zánik říše nevyhnutelný
  • Římané jsou vytlačení z Balkánu bitvou u Hadrianopole
  • císař Theodosius I. zavede křesťanství jako povinné náboženství a před svou smrtí v roce 395 rozdělí říši na východní a západní
  • západní říše je pod neustálými útoky barbarů
  • podaří se jim sice na v Bitvě na katalaunských polích porazit Attilovy Huny , ale o téměř 30 let později, roku 476 n.l. dobývá Řím germánský náčelník Odoaker a tím zaniká i Západořímská říše
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna