Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Raný středověk - Germánské státy

Tiskárna Tisk
 • kultura Germánů přejímá mnoho románských zvyků a stejně tak jako Římané přebírali mnoho zvyklostí od barbarů
 • důležitým kulturním prvkem bylo křesťanství, které Germáni přijali a což umožnilo, aby církev přežila na troskách starověké říše
 • Barbaři si ale stále nechávají některé pohanské zvyky
 • nastává dlouhý úpadek, někdy se také tomuto období říká Temný věk
 • zatímco za Říše se obyvatelé soustředili do měst, nyní žije většina lidí na venkově
 • města jsou opouštěna, obchod skomírá, stejně jako řemesla

Zemědělství

 • ačkoliv je většina germánů zemědělci, tak pěstování plodin a chování zvířat upadá kvůli nízké produktivitě
 • vlny hladomorů nejsou ničím výjimečným
 • celý systém stojí v začarovaném kruhu: malá úroda → neuživý dobytek přes zimu → nedostatek hnojiva → slabá regenerace půdy → nedostatečná úprava půdy → malá úroda....
 • převažuje rostlinná výroba
 • nová půda se získává hlavně žďářením lesů, takže vesnice se musí neustále přesunovat

Germánské říše

Barbarské státy na troskách starověkého říma
Barbarské státy na troskách starověkého říma
 • během stěhování národů zakládají germáni velké říše na troskách starověkého říma
 • Vizigóti ovládnou oblast dnešního Španělska a jih Francie
 • Ostrogóti vládnou v celé Itálii
 • Vandalové se usadí v Tunisku a blízkých ostrovech
 • Anglosasové se usadí v Anglii
 • nejvýznamnější byli ale Frankové , kteří ovládli Francii
 • Francká říše

 • Křest první franckého krále Chlodvíka
  Křest první franckého krále Chlodvíka
  • jde o největší germánskou říši v této době
  • vznikla na území dnešní Francie a Německa
  • o vznik říše se postaral Chlodvík z rodu Merovejců , který si na konci 5. stol podmaňuje Galské obyvatelstvo
  • zároveň přijímá křesťanství a navazuje úzkou spolupráci s papežem
  • moc králů postupně upadá a na výsluní se dostávají majordomové , kteří pracují jako nejvyšší úředníci
  • majordomus Karel Martel v bitvě u Poitiers v roce 732 odráží Arabské nájezdníky
  • roku 751 jeho syn Pipin III. Krátký svrhává posledního Merovejce Childericha III. a sám usedá na trůn jako první Karlovec
  • souhlas papeže získal díky tomu, že inicioval vznik papežského státu
  • Karel Veliký (768 – 814)
  • Karel Veliký
   Karel Veliký
   • nejznámějším Karlovcem je Pipinův syn Karel Veliký
   • ze všech sil se snažil rozšířit území Francké říše
   • roku 774 vyvrací říši Langobardů a je korunován Langobardskou korunou
   • 25.12.800 je korunován Lvem III. na císaře a římská říše je obnovena
   • podporuje vzdělanost a umění, takže se tato doba nazývá Karolínská renesance
   • nachází inspiraci v antice
   • významný je např. palác a kaple Panny Marie v Cáchách , kde je Karel Veliký také pochován
   • na jeho dvoře působí mnoho vzdělanců jako Alkuin z Yorku nebo jeho životopisec Einhard
  • Rozpad Francké říše
  • Rozdělení francké říše
   Rozdělení francké říše
  • Správa Francké říše
   • Frankové navázali na starou římskou samosprávu
   • říše byla rozdělena na jednotlivá hrabství s tím že na hranicích se nachází Marky, chránící říši před vpády nepřátel
   • sám panovník neměl žádné sídlo, ale se svou družinou neustále objížděl celou zemi
   • postupně vzniká lenní soustava, kdy král daruje v Feudum svým služebníkům nějaká území jako odměnu

Svatá Říše Římská

Jidřich Ptačník dostává korunu
Jidřich Ptačník dostává korunu
 • vznikla z Východořímské říše
 • v roce 911 zde vymírají Karlovci a nový panovník musí být zvolen
 • prvním vládcem se stává Jindřich I. Ptáčník , který se věnuje hlavně christianizaci Slovanů
 • Ota I. Veliký (936 – 973)

  • pochází z dynastie Otonů
  • v roce 955 poráží v Bitvě na Lechu Maďary, ti končí s kočovným životem a usazují se
  • v roce 962 podniká cestu do Říma a stává se tak císařem
  • to je první krok k založení Svaté Říše Římské
  • vzniká tím i tradice římských jízd
 • Ota III. (983 – 1002)

  • zasadil se o program Renovatio Imperi Romanorom = papež a císař jsou dva pilíře křesťanského univerzalismu
  • podporuje vznik arcibiskupství v Hnězdně a Ostřihomi
 • Francie

  • Francie vzniká ze západofrancké říše
  • když v roce 987 vymře rod Karlovců, nastupují na jejich místo Kapetovci (první byl Hugo Kapet , který pochází z Ille de France)

  Anglie

  tapisérie z Bayeux
  tapisérie z Bayeux

  Vikingové

  • jsou to severští germáni a výteční mořeplavci
  • jako jedni z mála ještě nepřijmuli křesťanství
  • začátek jejich výpadů začíná v roce 793 a bylo to hlavně kvůli místnímu přelidnění
  • podnikají nájezdy do Francie, Itálie a na mnoha místech se také usazují
  • vydávají se objevovat nové země, které následně osidlují Island (860), Grónsko (970) a Amerika (1000)
  • o objev Ameriky se postaral Leif Eiríksson , který byl synem Erika Rudého kolonizátora Islandu a Grónska
  • Švédům se říká Varjagové a Dánům Normané
  • mají vlastní runové písmo a rozsáhlé pověsti a mýty
  • vikingové se svými výboji končí až ve 12. stol, kdy přijímají křesťanství
  Vikinkské výboje
  Vikinkské výboje

  Tiskárna Tisk

  Dolní okraj textového okna