Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Křesťanství

Tiskárna Tisk

Šíření křesťanství

Ježíš Kristus
Ježíš Kristus
 • nové náboženství se formuje v Palestině
 • na jeho počátku stál zároveň mesiáš křesťanů - Ježíš Kristus
 • mezi lidmi hlásá lásku a odpuštění
 • jeho 12 stoupenců je nazýváno apoštoly
 • okolo roku 30 je židy ukřižován, poté údajně vstal z mrtvých a nyní žije v božím království
 • křesťanství je šířeno apoštoly, kteří zakládají první křesťanské obce
 • nicméně už na počátku jsou v konfliktu s Římskou říší, protože neuznávají císaře jako boha
 • systematicky jsou pronásledování až do 3 stol.
 • v roce 313 je zrovnoprávněno s římskými bohy a od roku 382 je oficiálním státním náboženstvím

Šíření křesťanství
Šíření křesťanství

Církev

Řehoř I. Veliký
Řehoř I. Veliký
 • jelikož germáni přijmuli křesťanství, tak bylo umožněno přežití tohoto náboženství na troskách římské říše
 • i přes úpadek si kněží stále zachovávají jisté znalosti, a stávají se nositeli vzdělanosti Starověkého Říma
 • na rozdíl od většiny germánského obyvatelstva umí číst a psát
 • křesťanské zvyky za začínají mísit s těmi pohanskými, je to hlavně chytrý krok církve, protože germáni si mohou křesťanské rituály spojit s těmi pohanskými
 • starých bohů se germáni, ale ještě dlouho zcela nezříkají
 • germáni se často uchylovali ke křesťanství v Ariánské podobě , věřili, že Kristus byl stvořen, zatímco oficiální pravda zní, že Kristus byl, je a bude
 • tato víra byla ale oficiálně prohlášena za Herezi
 • papež je římským biskupem, zástupcem Boha na Zemi
 • oficiálně pravda je často dojednávána na církevních Synodách
 • Významní papeži

  • Lev I. Veliký (5. stol.) - svým charismatem dokázal dvakrát zachránit Římské občany před barbarskými nájezdníky, a proto byl prohlášen na velikého
  • Řehoř I. Veliký (6. stol.) - přizpůsobil víru změně společnosti

Kláštery

 • mniši se často sdružovali do řádů
 • jedním z prvních řádů byli Benediktini , jež založil Benedikt z Nursie roku 529 v klášteře Monte Cassino
 • tam vypracoval řehole, jakási pravidla mnišského života
 • slavný benediktýnský klášter byl například Cluny
 • později některá z těchto pravidel přijimuli i všichni kněží jako například Celibát
 • v čele ženských klášterů byla Abatyše a v čele mužských Opat
 • Dormitář – společná ložnice řeholníků
 • Refektorium – společná jídelna řeholníků
 • Skriptorium – dílna, kde kněží opisovaly knihy
 • Rajský dvůr - čtyř úhelné prostranství uprostřed kláštera, často zde byla zahrada a studna
 • Prelát – toto označení získává biskup nebo vyšší duchovní
Cisterciácký klášter Bebenhausen
Cisterciácký klášter Bebenhausen

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna