Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Komunismus v Československu

Tiskárna Tisk

Po válce

 • Vypořádání se s válkou

 • Edvard Beneš
  Edvard Beneš
  • po válce se nenávist českého obyvatelstva obrací proti Němcům
  • sám prezident Edvard Beneš vydává tzv. Benešovy dekrety , které všechny Němce, kteří nebojovali proti Hitlerovi, měli odsunout za hranice
  • dekrety v té době nahrazovali zákony
  • odsud probíhá od ledna do listopadu 1946 a ze země odchází cca 2 miliony Němců
  • tyto dekrety odsouhlasí i světové velmoci na Postupimské konferenci
  • pohraniční oblasti jsou většinou vysídlené, ale pomalu za zaplňují Čechy
  • mělo proběhnout i odsunutí Maďarů, ale z toho se nakonec sešlo
  • lidé se také vypořádávají s Kolaboranty a mnoho jich je popraveno zrychlenými soudy - Retribuce
  • celkem je odsouzeno 33 tisíc lidí a je uděleno 778 trestů smrti
 • Politický režim

  • je obnoven demokratický režim, i když s několika změnami
  • silnou roli získává komunistická strana, která se snaží vytvořit socialistický stát
  • v říjnu 1945 je ustanoveno prozatímní Národní shromáždění, které ruší senát
  • o rozleží sil v tomto shromáždění se rozhodlo na základě Košického vládního programu
  • všechny odbory podléhají vrchnímu orgánu Revolučnímu odborovému hnutí
  • vzniká rovněž Svaz československo-sovětského přátelství na podporu sovětské kultury
  • vzniká nový policejní orgán Sbor národní bezpečnosti )
  • postupně jsou znárodněni některé důležité podniky, za které jsou placeny malé náhrady
  • probíhá rovněž pozemková reforma, ve které je přerozdělena půda Němců a také zbývající půda šlechty
  • snižují se rozdíly mezi jednotlivými třídami
  • v roce 1946 se uskuteční první volby a KSČ získává 40% hlasů
  • prezidentem se stává Edvard Beneš a premiérem Klement Gottwald
  • snaží se o ovládnutí státu a také si zvyšují prestiž populistickými zákony
  • v roce 1946 se na východní Slovensko dostávají Banderovci , kteří zde bojovali proti komunismu, ale nakonec byli pobiti
  • v roce 1947 dojde ke Krabičkové aféře , kdy se tři nekomunistické ministry pokusí někdo zabít
 • Rok 1948

  • KSČ ovládá všechna důležitá ministerstva
  • v září 1947 falešným obviněním diskredituje Demokratickou stranu
  • proti ostatním stranám zakročuje pomocí StB – tajnou policií
  • na začátku roku 1948 chce KSČ znárodnit další podniky, proti čemuž se ostatní bouří
  • politické strany si začínají uvědomovat nebezpečí a proto se spojují
  • na protest proti KSČ podávají demisi, což se ale komunistům hodí a tlačí na Beneše, aby je přijal
  • po celé zemi vznikají Akční výbory Národní fronty , které sdružují komunisty a jejich spolupracovníci, kteří tlačí na Beneše
  • formují se také Lidové milice
  • ten se nakonec 25. února podvolí a ve vládě stanou samí komunisté
  • KSČ tak už prakticky ovládá celý stát
  • 9. května je připravena nová ústava, ale tu Beneš odmítne
  • v onom měsíci se uskuteční zmanipulované volby, KSČ drtivě vyhrává a Beneš odstupuje z funkce
  • prezidentem se stává Gottwald a premiérem Antonín Zápotocký
  • Komunisté zakládají organizaci Pionýr , s níž mají působit na mládež
  • v době normalizace nahrazen Socialistickým svazem mládeže

Po roce 1948

Milada Horáková
Milada Horáková
 • všechny protesty proti režimu jsou kontrolovány Státní Bezpečností
 • po únoru 48 mnoho lidí odešlo do emigrace, protože hranice byly doposud propustné
 • k smrti je odsouzeno mnoho lidí ve vykonstruovaných procesech
 • skonal tak například Heliodor Píka nebo Milada Horáková
 • neváhají ani zavraždit ministra zahraničí Jana Masaryka
 • nastaly tvrdé represe proti těm, kdo bojovali na západě a také proti katolíkům
 • když dojde k Číhošťskému zázraku , je místní kněz obviněn, že celý zázrak zinscenoval
 • zemi musí opustit i arcibiskup Josef Beran
 • proběhla ale i čistka v samotné straně
 • k smrti je odsouzeno 13 židovských příslušníků KSČ, mezi nimi i Rudolf Slánský
 • lidé, kteří byli pod branou povinností a politicky nespolehlivý měli být přechování v Pomocných technických praporech - Černí Baroni , kde vykonávali těžké fyzické práce
 • proti komunismu bojují Bratři Mašínové se svou skupinou, ale nakonec v roce 1953 prchají ze země
 • Hospodářství

  • komunistická strana ničí soukromý sektor
  • národní hospodářství je plánováno v tzv. pětiletkách
  • začíná Kolektivizace zemědělství, i proti vůli rolníků
  • v roce 1953 je provedena Měnová reforma rušící přídělový systém, který platil už od německé okupace
  • většina lidí přichází o úspory, protože cena peněz klesla a majetek lidí je vlastně znároděn
 • Uvolňování režimu

  • v roce 1953 umírá Stalin a Gottwald , což umožní uvolnění režimu
  • prezidentem se stává Antonín Zápotocký
  • končí vlna politických procesů
  • v roce 1955 se stáváme součástí států Varšavské smlouvy a také se uskuteční první spartakiáda
  • v roce 1956 se uskuteční sjezd československých spisovatelů a kritizuje komunistický režim
  • 1957 – prezidentem se stává Novotný
  • v roce 1960 je přijata nová ústava, která vzkazovala, že socialismus je vybudován
  • stát se přejmenovává na Československá socialistická republika a výsostní postavení KSČ je zakotveno v ústavě
  • rovněž je provedena reforma státní správy
  • je přijata velmi optimistická pětiletka, která ale nakonec krachne
  • v šedesátých letech je rehabilitováno mnoho obětí režimu
  • cenzura povoluje a do tisku se dostává i kritika KSČ
  • lidem už se vize socialismu přestává líbit a chtějí směnu
  • v lednu 1968 je odvolán z vedení strany Novotný a do čela se dostává Alexandr Dubček
 • Spartakiáda
  Spartakiáda
 • Pražské jaro 1968

  • prakticky se přestává uplatňovat cenzura
  • v březnu podává demisi Novotný jako prezident a tak končí vláda starých komunistů
  • začínají se prosazovat komunisté s revolučními teoriemi
  • v dubnu je schválen Akční program KSČ, který prosazuje socialismus s lidskou tváří
  • slučuje zásady socialismu a demokracie
  • lidé volají po úplné demokracii a postupně se osamostatňují některé politické strany
  • hospodářské reformy připravuje Ota Šik
  • tento vývoj se ale v žádném případě nelíbí SSSR, který nechce ČSSR ztratit
  • navíc se na něj obrátí někteří konzervativci (např. Vasil Bilak ), kteří žádají pomoc Zvacím dopisem
  • KSČ je v kleštích, protože lidé chtějí zrušit její vůdčí postavení a ostatní komunistické režimy ji tlačí, aby bojovala s tzv. Kontrarevolucí
  • dokonce KSČ dostane Varšavský dopis, kde okolní státy požadují návrat k normálu
  • vzniká Klub bývalých komunistických vězňů, která sdružovala bývalé politické vězně
  • rovněž vzniká politické hnutí Klub angažovaných nestraníků , který sdružoval všechny politicky činné, kteří nebyli komunisty
  • nakonec dne 21. srpna 1968 do Československa vstoupí vojska varšavské smlouvy, aby nás „osvobodila“ na základě Operace Dunaj
  • Vysočanským sjezdem KSČ je odsouzen, ale v době normalizace je tento sjezd prohlášen za neplatný
  • všichni členové reformované vlády byli zatčeni a posláni do Moskvy
  • zde jsou Čechoslováci donuceni podepsat tzv. Moskevský protokol , kterým povolili pobyt sovětských vojsk u nás

Po roce 1968

 • Doba normalizace

 • Druhá vlna uvolnění

  • v 80. letech se režim opět uvolňuje, hlavně po nástupu Gorbačova v SSSR
  • v roce 1988 je povolena demonstrace v den lidských práv
  • velké protesty se uskutečnily v lednu na výročí Palachovi smrti - Palachův týden
  • závěrečnou ránu, ale režimu zasadí rozehnaná demonstrace 17. listopadu 1989
  • zprvu je vytvořena vládce v čele s Ladislavem Adamcem a většina ministrů jsou komunisté, což lidé odmítnou a Adamec odstupuje
  • stát postupně získává novou tvář a v roce 1990 se uskuteční i první volby
  • reformami stát směřuje ke kapitalistickému zřízení
  • tento převrat vešel do historie jako Sametová revoluce

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna