Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Středověká kultura

Tiskárna Tisk

Trojí lid

 • lidé věřili, že společnost byla bohem rozdělena na tři vrstvy – kněze, válečníky a dělný lid
 • kněží měli na svých bedrech duchovní moc a starali se o náboženství
 • válečníci drželi světskou moc a museli se vládnout a starat se o statní
 • většina lidí patřila k dělnému lidu, který měl za úkol pracovat
 • postupem času se některé rozdíly ztenčují, měšťané bohatnou získávají větší vliv a na šlechta naopak chudne
 • středověkou společnost bychom si mohli představit jako Y, kdy dělný lid podpírá duchovenstvo a šlechtu
 • ne všichni se někam řadili, na okraji společnosti žili tuláci, žebráci, kejklíři nebo prostitutky

Židé

 • mimo společnost žili také židé a většina z křesťanů je nenáviděla
 • na rozdíl od křesťanů mohli půjčovat peníze na vysoký úrok , na čemž také velice zbohatli
 • půjčovali si od nich měšťané i králové
 • katolická církev je vyčlenila ze společnosti a museli žít v ghettech
 • tyto židovské čtvrti se často stávali místy pogromů

Univerzity

 • až do 12.století bylo veškeré vzdělávání v rukou církve, ale postupem času se k tomu dostává i moc světská
 • i když univerzity byly stále pod kontrolou církve, tak vystudovaní se nemuseli stát kněžími
 • první univerzity vznikají v Itálie a západních zemích jako např. ve Francii
 • na univerzitách se studovala teologie, práva, lékařství, přírodní vědy a filozofie
 • v čele univerzity stál rektor a hlavy jednotlivých fakult byli děkanové
 • nejslavnější univerzity byly v Padově, Boloni, Paříži, Oxfordu a Cambridge

Venkov

 • množství vyprodukovaných plodin se zvyšuje díky lepšímu podnebí a novým zemědělským postupům
 • pro zápřah volů se dříve používalo jařmo , které se upevnovalo za rohy, ale nyní jej vystřídal Chomout , jež umožnil lépe využít sílu zvířat
 • to zase umožnilo místo rádla použít těžší záhonový pluh
 • objevilo se také Trojpolní hospodářství , kdy sedláci třetinu pole zaseli na jaře, další na zimu a poslední nechávali ladem, postupně části střídaly
 • rozšiřuje se také chov zvířat
 • Dominikál byla půda v přímém vlastnictví šlechty, na které pracovali lidé s robotní povinností a Rustikál byla půda, kterou rolníci obdělávali sami a museli platit šlechtě, která ji vlastnila
 • Vesnická kolonizace

  • s růstem počtu obyvatel se musela rozrůstat i obdělávaná pole, takže se zakládaly nové vesnice
  • Vnitřní kolonizace byla prováděna místním obyvatelstvem a podporována panovníkem, šlechtou i církví
  • Vnější kolonizace naopak prováděli cizinci, kteří přicházeli většinou na pozvání panovníka, aby osídlili nějaká území - u nás to byli hlavně Němci
  • všichni kolonisté měli za úkol odvádět dávky tomu šlechtici, kterému kolonizované území patřilo a navíc pracovat na jeho polích, na oplátku mohli rolníci dědit své statky
  • tomuto uspořádání se říkalo Emfyteutické právo
  • vhodná místa pro vesnice i města nacházel tzv. Lokátor

Města

 • postupem času se začínají rozvíjet města a řemesla s tím jdou ruku v ruce
 • rozvíjí se také mincovnictví
 • Zakládání měst

  • zatímco na západě zůstalo po římské říši mnoho měst, na východě se musela zakládat nová
  • jedním ze způsobů bylo na zeleném drnu, kdy lokátor našel vhodné umístění, načrtl budoucí ulice a náměstí, dohodl se s vrchností a postaral se o příchod budoucích obyvatel
  • města ale také vznikala na základě rozšíření již postavených a významných osad
  • u nás vznikla první města na Moravě, první doložená městská práva má Uničov z roku 1223
 • Typy měst

  • královská – byla vlastněna panovníkem
  • věnná – král některá města daroval své choti, aby díky příjmům z nich mohl vydržovat svůj dvůr
  • horní – kde hrála hlavní roli těžba nerostných surovin
  • poslední byla poddanská, která držela vrchnost nebo církev, a která většinou nebyla příliš významná
 • Městská práva

 • Městská společnost

  • zástupcem vrchnosti ve správě byl Rychtář
  • nejdůležitější městský orgán byla městská rada složená z jednotlivých Konšelů , kteří se střídali v postu předsedy – Purkmistra
  • v některých městech, zvláště v Itálii, byli městské státy, kde nad městskou radou již nestál již nikdo
  • ve městech žili obyčejní lidé (měšťané), kteří obvykle vykonávali nějaké řemeslo, Patriciové pak byli bohatí občané a ještě žili Tovaryšové a jejich mistři
  • mistři se často sdružovali do větších Cechů, aby si navzájem nekonkurovali a podporovali se

Renesance a humanismus

Tiskařská dílna.
Tiskařská dílna.
 • renesance začala se vyvíjet v Itálii na začátku 14. století
 • Humanismus – myšlenkový směr zaměřující na lidství
 • lidé se více zaměřovali na svůj nynější život, místo toho, aby jenom vyčkávali na ten nadpozemský
 • rozvíjí se věda i filozofie
 • hlavně v Italských republikách (Benátky , Florencie ) se objeví řada mecenášů podporujících umění
 • lidé se také snaží navrátit k antické kultuře
 • umělci se začínají zaměřovat na postavy, stoupá taky oblíbenost portrétů
 • v Německu začínají Trubadůři (potulní pěvci) psát lyrické básně, které se nazývají Minnesänger
 • roku 1448 byl vynalezen knihtisk Johannem Gutenbergem , což umožnilo mnohem lépe šířit vzdělanost
 • knihy jsou mnohem levnější a lidé se tak začínají učit číst
 • první tištěné knihy se nazývají Inkunáble
 • období přechodu mezi Renesancí a Barokem se nazývá Manýrismus
 • Renesanční umělci

  Leonardo Da Vinci.
  Leonardo Da Vinci.
 • Architektura

  Portál
  Portál
  • začínají se objevovat Baziliky , honosné kostely vyšších církevních hodnostářů
  • zvláště v gotice se rozvíjí Sakrální architektura
  • gotické umění je často velmi ozdobné
  • s gotikou je také spojena výstavbou katedrál
  • Fiála – gotický, štíhlý, ozdobný jehlan umístěný na vrcholcích pilířů gotických katedrál
  • Chrlič – gotická ozdoba většinou ve tvaru nějaké hlavy sloužící především pro odvod vody ze střech
  • Kružba – gotická zdobná okna
  • Portál – renesanční i gotický vstup do katedrál
  • Rotunda – kruhový, kamenný, románský kostelík
  • Rozeta – kruhové, gotické okno
  • renesanční: návrat k antice znamená jednoduchost a zároveň souměrnost staveb
  • velmi často se užívá bílý mramor
  Kružba
  Kružba
 • Významné památky v Čechách

  Vladislavský sál
  Vladislavský sál


Chrám svaté Barbory
Chrám svaté Barbory
Zámek Litomyšl
Zámek Litomyšl

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna