Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Metternichův absolutismusu

Tiskárna Tisk
Kníže Metternich
Kníže Metternich
 • v roce 1792 nastupuje na trůn František II. (velký konzervativec), který se od roku 1804 tituluje titulem císař a samo Habsburské soustátí se přejmenovalo na Rakouské císařství
 • po ukončení napoleonských válek Rakousko značně zesílilo
 • získalo mnoho nových držav hlavně v Severní Itálii
 • jejich snahou bylo neustálé potírání jakýchkoliv revolucí, jež by mohli ohrozit panovníka a Habsburský stát
 • v roce 1811 je vydán občanský zákoník, podobný tomu francouzskému, zaručující základní lidská práva
 • významným politikem, byl i Klemens Metternich z Kynžvartu , který se podílel na státní moci
 • jeho jediný cíl, bylo zabránit všem reformám a změnám jež by mohli ohrozit moc císaře
 • celý stát je prolezlý tajnou policí a všechny tiskoviny prochází silnou cenzurou
 • Císař František II.
  Císař František II.

Ferdinand I. Dobrý (1835 - 1848)

Císař Ferdinand I. Dobrý
Císař Ferdinand I. Dobrý
 • nastupuje na trůn roku 1835 a nechá se jako poslední Habsburský monarcha korunovat v Praze
 • trpí duševní poruchou, takže o státních záležitost nechává rozhodovat státní rady, kde má hlavní slovo Metterich
 • mezi lidmi byl vcelku oblíbený a proto se mu přezdívalo dobrý
 • Revoluční rok 1848

  • v roce 1848 se po celé Evropě rozhoří vlny revolucí a každá z nich sleduje trochu odlišné zájmy
  • někde jsou povstání potlačena a jinde slaví úspěch, i když pouze částečný
  • Rakousko
   • dne 13.3.1848 povstávají lidé ve Vídni a císař Ferdinand I. jim slíbí jisté ústupky
   • měla být zrušena cenzura, získány nové občanské svobody, nová ústava a také svolávání zákonodárného sboru
   • když ovšem byla nová ústava (Pillersdorfova ústava ) vydána nesplňovala všechny požadavky revolucionářů a proto se vzbouřili znovu, což donutilo císaře prchnout ze země
   • o novou ústavu by se měla nyní postarat říšská rada
   • poslanci mezitím vydají zákon rušící poddanství
   • v prosinci 1848 abdikuje Ferdinand I. a na jeho místo nastupuje František Josef I.
   • snaží se vojensky vzpouru potlačit ve všech monarchiích země
   • v březnu 1848 vydává novou ústavu (Stadionova ústava ), která ovšem nebyla schválená parlamentem a proto se nazývá oktrojovaná
  • Uhersko
   • v březnu vypuká povstání v Uhrách zahájené projevem Lajose Kossutha na uherském sněmu
   • požadují občanská práva a také větší samostatnost pro Uherské království
   • císař jejich podmínky do puntíku splnil a ještě v březnu je ustanovena Uherská vláda
   • později vypuká ale další povstání v čele s Chorvatem Josipem Jelačicim
   • v srpnu je ale tato revoluce krvavě potlačena a tím končí veškeré reformní snahy v Habsburské monarchii
  • Čechy
  • Alfredem Windischgrätzem krvavě potlačil Svatodušní bouře
   Alfredem Windischgrätzem krvavě potlačil Svatodušní bouře
   • pražené se 11. března sešli ve Svatováclavských lázních, kde se rozhodli císaři zaslat petici
   • 8.dubna císař Kabinetním listem většině požadavků vyhoví
   • v Praze se mezitím formuje Národní výbor , který vznikl ze Svatováclavského výboru
   • mezitím byl do Frankfurtu na Mohanem pozván i Čech František Palacký , ten ovšem pozvání odmítl svým Dopisem do Frankfurtu
   • v červnu je v Praze svolán Slovanský sjezd , kde mají být projednány otázky postavení Slovanů v Habsburské monarchii
   • mezitím ale ve městě probíhá střet vojsk a revolucionářů, kteří jsou krvavě potlačeni Alfredem Windischgrätzem , který pak se vzbouřenci stejně nemilosrdně vypořádá i v Praze
   • tato vzpoura nese název pražské Svatodušní bouře
   • poté byl Slovanský sjezd zrušen a napětí ještě vzrostlo
   • na rok 1848 se ještě plánovalo Májové spiknutí , ale bylo odhaleno císařskými a revolucionáři byli pozatýkáni

Národní obrození

Obrozenec Josef Jungman
Obrozenec Josef Jungman
 • české národní obrození se začíná prosazovat na konci 18.století
 • objevují se první vlastenci, kteří lpí na českém jazyce a české minulosti
 • zatímco dříve se projevovalo Zemské vlastenectví, tedy oddanost ke státu, nyní převažuje oddanost k národu
 • ze všeho nejdříve se opět dostává na výsluní čeština
 • v roce 1785 se objevuje první české divadlo (Nosticovo ) v Praze a vznikají další
 • roku 1792 je založena stolice českého jazyka a literatury na Karlově univerzitě
 • zatím se ale obrození češtiny děje jen ve vysoce vzdělaných kruzích a někteří obrozenci ani nevěří, že by se český jazyk mohl používat k běžné mluvě
 • nejznámějším obrozencem této doby byl Josef Dobrovský, který se vášnivě zajímal o český jazyk
 • Druhá generace obrozenců

  • další generaci mladých obrozenců vedl Josef Jungman
  • postupně povyšují češtinu na vědecký jazyk a snaží se především rozšít její terminologii
  • také se snaží klást důraz na naši historii
  • objevují se také dva staré spisy královedvorský a zelenohorský , které měli být našimi nejstaršími psanými památkami, ale později se ale ukázalo, že se jedná o padělky
 • Třetí generace obrozenců

 • Obrozenec František Palacký
  Obrozenec František Palacký
  • ta se blízce pojí s revolučním rokem 1848
  • nejvýznamnějším jejich představitelem je František Palacký
  • ten se v roce 1831 podílí na Matici české , jež má vydávat především česky psanou literaturu
  • objevuje se nová politická skupina vyznávající Austroslavismus , tedy, že by všechny slovanské národy měli spadat pod reformovanou habsburskou monarchii
  • někteří by se ovšem rádi připojili k Rusku, dalšímu slovanskému národu = rusofilství
  • slované si za svůj symbol volí lípu = Slovanská lípa

Průmyslová revoluce v Čechách

 • na začátku 19. století se Čechy stali průmyslově nejrozvinutějším území v Habsburské monarchii
 • nejrozvinutějším průmyslem bylo textilnictví a sklářství
 • v těchto oborech vynikal především Sever Čech
 • místní obchodníci jsou chráněni vysokými cly
 • první parní stroj byl zkonstruován v letech 1803 – 1807 Františkem Josefem Gerstnerem a od roku 1814 se uplatňuje v běžné tovární výrobě
 • začíná se také s těžbou uhlí, které bylo pro provoz parních strojů nezbytné
 • rozvíjí se také dopravní síť a po celé zemi jsou budováni kamenné silně
 • ludismus – hnutí rozbíjející stroje
 • rozvijí se i železniční doprava, první koněspřežní trať byla postavena mezi Lincem a Českými Budějovicemi (práce vedl František Antonín Gerstner )
 • revolucí byla ovšem parostrojní železnice postavená roku 1839 mezi Brnem a Vídní
 • o trať z Prahy do Vídně se postaral Jan Perner
 • stavěli se také velké mosty o něž se staral především František Josef Gerstner
 • objevuje se i telegraf jako nová komunikační síť
 • u nás se také rozvíjel nový umělecký směr Biedermeier , což je jakási měšťanská obdoba empíru
 • Empír = umělecký směr, který vznikl za Napoleona a také se nazývá císařský
 • jako renesance se i empír navrací k antice
Obraz ve stylu Biedermeieru
Obraz ve stylu Biedermeieru

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna