Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Mezopotámie

Tiskárna Tisk
Babylonská věž, Pieter Brueghel starší, 1563
Babylonská věž, Pieter Brueghel starší, 1563
Plán starého Babylonu
Plán starého Babylonu
Persepolis, Irák - detail reliéfů s králem.
Persepolis, Irák - detail reliéfů s králem.
Umělecká představa Visutých zahrad Semiramidiných s Babylonskou věží v pozadí
Umělecká představa Visutých zahrad Semiramidiných s Babylonskou věží v pozadí
11. tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě
11. tabulka z kanonické verze Eposu o Gilgamešovi vyprávějící o potopě
Mapa úrodného půlměsíce
Mapa úrodného půlměsíce
Chammurapiho zákoník vytesaný do kamene
Chammurapiho zákoník vytesaný do kamene
Replika Ištařiny Brány v Berlíně
Replika Ištařiny Brány v Berlíně
Počítačová rekonstrukce Zikkuratu z města Ur
Počítačová rekonstrukce Zikkuratu z města Ur
Zeď nářků - zbytky Šalounova chrámu
Zeď nářků - zbytky Šalounova chrámu
 • je kolébkou civilizace
 • první městské státy vznikají okolo roku 4 000 př. n. l.
 • vznikají v oblasti úrodného půlměsíce okolo řek Eufrat a Tigris
 • významná města: Babylon, Ur, Uruk, Kiš a Sumer
Mapa úrodného půlměsíce
Mapa úrodného půlměsíce

Mezopotámské říše

 • první civilizace vznikají už 6 000 př. n. l.
 • Sumer (3000 – 2000 př. n. l.)

  • Sumer byl významný městský stát na jihu, který se začal vyvíjet nejdříve
  • postaral se o jeden veledůležitý vynález - kolo
 • Akkadská říše (2334 – 2154 př. n. l.)

  • hlavní městem byl Akkad
  • podaří se ji ovládnout mocný Sumer a stává se prvním centralizovaným státem
  • nakonec je oslabena výboji okolních kmenů a říše zaniká
 • Asýrie (2000 – 609 př. n. l.)

  • další říše jež zaplnila mocenskou mezeru po zániku Akkadské říše
  • ovládne většinu území Mezopotámie a jeden čas dokonce i vládne Egyptu
  • nakonec se o zkázu říše postarají Babyloňané
  • hl. městem byla Ninive
 • Babylónie

  • Chammurapiho zákoník vytesaný do kamene
   Chammurapiho zákoník vytesaný do kamene
   dělí se na tři období starobabylonská říše, středobabylonské období a novobabylonská říše
  • Starobabylonská říše (19-16 stol. př. n. l.)
   • nejvýznamnější panovník byl Chammurapi , jež panoval v 18. století př. n. l.
   • vytvořil Chammurapiho zákoník , který byl vytesán do kamene a většinou se jednalo o zákon typu oko za oko nebo zub za zub
   • vytvořil ze stříbra měnu jeho říše
   • říše zničena roku 1595 př. n. l. kočovným národem Chetitů
   • o rozluštění Chetitského jazyka se postaral Bedřich Hrozný
   • následuje mnoha set leté období pod Asyrskou nadvládou
  • Novobabylonská říše (625 – 539 př. n. l.)
   • Babylon se vymaní z Asyrské nadvlády a jeho moc stále stoupá
   • významný panovník Nabukadnezar II. dobíjí Jeruzalém a podle Bible odvádí židy do zajetí
   • dokonce se mu podaří ovládnout Egypt a Sýrii
   • pokouší se dobýt i významné obchodní centrum Týros , které bylo ve starověku nazýváno pupkem světa, ale neúspěšně
   • přestavuje Babylon a za jeho vlády vzniká i jeden z divů světa – Visuté zahrady
   • po něm nastupují slabí panovníci a Babylon dobíjí Peršané
 • Kultura Mezopotámie

 • Replika Ištařiny Brány v Berlíně
  Replika Ištařiny Brány v Berlíně
  • ze začátku se uplatňuje chrámové hospodářství v rukou kněží, ale později se prosazuje vliv panovníků a formuje se tak palácové hospodářství
  • společnost se dělí na neprivilegované jako farmáře, otroky a privilegované jako kněží, vojáci a vládci
  • jejich náboženství je Polyteistické , mají stovky bohů
  • staví své pyramidové chrámy Zikkuraty
  • v Babyloně – Babylonská věž , Visuté zahrady a Ištařina brána
  • píší nejdříve obrázkovým, ale poté i klínovým písmem na hliněné destičky - klínopis
  • z těchto dob pochází první epos, O Gilgamešovi
  • mají poměrně rozsáhlé matematické znalosti a hlavně astronomie, protože dokázali předpovědět i zatmění Slunce a Měsíce
  • využívají rozsáhlé zavlažovací systémy
Počítačová rekonstrukce Zikkuratu z města Ur
Počítačová rekonstrukce Zikkuratu z města Ur

Palestina

Zeď nářků - zbytky Šalounova chrámu
Zeď nářků - zbytky Šalounova chrámu
 • území předního východu se nazývá také Kanaán
 • zde má původ nejen křesťanství ale i judaismus
 • židé přicházejí ve 13. stol př. n. l. z Egypta a vede je Mojžíš
 • 11. - 6. století př. n. l. – doba královská
  • prvním králem židů byl Saul
  • vládne moudrý Šalamoun , který nechal postavit chrám na jehož místě dnes stojí jeho pozůstatek Zeď nářků
  • říše se poté rozpadá na dvě království- následně jsou ovládnuty Babyloňany a židé zde neustále vyvolávají vzpoury

 • později je území pod správou Říma a na přelomu letopočtu zde vládce krutý Herodes
 • největší vzpoura nastala v letech 66 - 70 n. l. a jmenuje se židovská válka
 • končí neúspěchem a Římané na oplátku zničí Šalamounův chrám , ze kterého zbude jen Zeď nářků
 • žide ve 2. stol. odcházejí do Diaspory
 • Judaismus

  • jde o Monoteistické náboženství
  • řídí se Desaterem – směrnicemi pro život
  • Tóra – posvátná kniha Judaismu popisující zrod a osudy židovských států po příchod do Izraele
  • prvních pět knih Genesis , Exodus , Levitius, Numeri a Deuteronomium se nazývá Pentateuch
  • vyhnání ze své země žijí jinde často v Ghettech, oddělení od ostatní populace
  • musí jíst jídlo připravené podle náboženských tradic - Košer
  • svého boha nazývají Jehova
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna