Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Náboženské války

Tiskárna Tisk

Islám

 • zakladatelem toho náboženství je Mohamed
 • Mohamed (570 - 632)

  • původem to je arabský obchodník
  • od roku 610 začíná mít náboženská zjevení, kdy k němu promlouvá archanděl Gabriel
  • o tři roky později začal prosazovat mezi lidmi jedinou víru Islám a jediného boha Alláha
  • ve svém rodišti mnoho stoupenců neměl, takže musel 24.9.622 uprchnout z Mekky do Mediny
  • touto událostí začíná arabský letopočet
 • Islámské schizma

  • po smrti Mohameda vypukají mezi Araby rozpory ohledně nástupnictví
  • sunnité prosazovali, aby se dalším Chalífou stal Mohamedův přítel Abú Bakra , a šíté naopak chtěl, aby se chalífou stal nejbliží Mohamedův příbuzný tedy Alí abn Abi
 • Islámské výboje

 • Islámské výboje
  Islámské výboje
 • Islámská kultura

  • jejich posvátnou knihou je Korán , rozdělena na jednotlivé kapitoly - Súry
  • islámské chrámy se nazývají Mešity a u nich stojí štíhlé věže – Minarety , ve kterých Muezzini svolávají věřící k modlitbě
  • každý muslim musí vykonat alespoň jednou za život pouť do Mekky (tato povinnost se nazývá Hadždž)
  • kvůli svým výbojům se stali nepřáteli křesťanů
  • nebyli to ale jen bojovníci, mnoho z nich bylo skvělými obchodníky, vědci a lékaři
  • Evropané od nich převzali arabské číslice, tedy u nulu
  • ovládli obchod mezi Dálným východem a Evropou
  • stali se nositeli poznání a území pod nimi spravovaná často jen vzkvétala
Měšita
Měšita

Náboženské války

 • již od středověku až do novověku spolu bojují křesťané a muslimové a obě strany to považují za svou svatou válku
 • tolerance je v této době brána jako slabost a ne hodnota, proto obě strany mezi sebou nemohou vyjít
 • Reconquista Španělska

  • reconquista probíhá na pyrenejském poloostrově, kde křesťané postupně osvobozují islámská území
  • chalífát toleroval všechna náboženství a obyvatele jiných vyznání nijak neperzekuoval
  • místním muslimům se zde říkalo Maurové
  • 8. stol Karel Veliký proniká za Pyreneje a vytváří španělskou marku
  • v 11. stol se zde rozpadl córdobský chalífát , což byl pouze počátek velkých úspěchů křesťanů
  • o rozpad se nejvíce přičiní kastilský Ferdinand I. Veliký , který zabírá mnohá území a dokonce je prohlášen císařem Hispánie
  • dalším hrdinou je El Cid , vojevůdce 11. stol, který se dostane do mnoha místních písní, nyní je španělským hrdinou
  • roku 1085 je dobyto Toledo , 1236 Cordoba , 1248 Sevilla
  • poslední muslimské město Granada , které vydrželo jen díky tomu, že platilo vysoký tribut padlo v roce 1492 a tím končí i reconquista
  • v Granadě se nachází i maurský hrad Alhambra
  Postup reconquisty
  Postup reconquisty
 • Křížové výpravy do svaté země

 • Papež Urban vyhlašuje křížovou výpravu
  Papež Urban vyhlašuje křížovou výpravu
  • v roce 1095 vyhlašuje papež Urban II. na koncilu v Clermontu křížovou výpravu
  • důvody: zisk nové půdy, dobytí svatého hrobu, také velké nebezpečí islámu a žádost byzantského císaře, který byl Turky velmi ohrožován
  • těm kdo se výpravy účastí, slíbil papež odpuštění všech hříchů
  • během křížových výprav se utvoří mnoho rytířských řádů
  • Řád Johanitů
  • Znak Johanitů
   Znak Johanitů
   • vznikl v 11. stol v Jeruzalémě
   • jeho úkolem bylo starat se o nemocné, ale později ještě přibyl důležitý úkol a to ochraňovat místní poutníky
   • po rozpadu Křižáckých států uprchli na Rhodos a Maltu a od té doby se jim říká Maltézští rytíři
  • Řád Templářů
  • Znak Templářů
   Znak Templářů
   • jejich úkolem bylo chránit poutníky cestující do Jeruzaléma, ale později byl tak silný, že se zapojoval do velkých bitev
   • jeho moc stále sílila a ještě před rozpadem křižáckých států se rozšířil po Evropě
   • stal se velmi bohatým, a tak půjčoval šlechticům i králům peníze
   • to se mu nakonec stalo i osudným, protože francouzský král Filip IV. Sličný zatoužil po jejich zlatě a se svolením papeže je zrušil a většinu i upálil jako kacíře
  • Řád německých rytířů
  • Znak Německých rytířů
   Znak Německých rytířů
   • jako ostatní řády i tento vzniká v Jeruzalémě, ale je znám především svou aktivitou na severovýchodě Evropy
   • zde bojuje proti pohanům a dokonce získal i vlastní stát
   • postupně ale úloha řádu již není potřeba a tak je postupně vytlačen Pruskem a Polskem až zanikne
  • Dračí řád
   • tento řád byl založen Zikmundem Lucemburským a měl za úkol chránit křesťany před Turky a později i před Husity
  • I. Křížová výprava (1096 – 1099)
  • Křižácké státy
   Křižácké státy
  • III. Křížová výprava (1189 – 1192)
  • Richard Lví srdce
   Richard Lví srdce
   • vyhlášena Řehořem VIII. když jsou křižáci na hlavu poraženi v Bitvě u Hattínu roku 1187 a Jeruzalém padne do Saladinových rukou
   • do boje se tentokrát přidá anglický král Richard Lví srdce , francouzský král Filip II. August a římský císař Fridrich Barbarossa
   • výprava poráží sultána Kiliče Arslana II., ale poté utone římský císař Barbarossa a část armády se vrací domů
   • následně zbytek křižáků dobije Akkon a vrací se i francouzský král
   • Richard Lví srdce se ještě pokusí dobýt Jeruzalém, ale neuspěje a uzavře se Saladinem mírovou smlouvu, která zaručí poutníkům volný vstup do Jeruzaléma
  • IV. Křížová výprava (1202 – 1204)
   • původně se mělo jednak o výpravu do Egypta , ale nakonec skončí v Konstantinopoli
   • tu křižáci dobijí, vyplení a na čas vyvrací byzantskou říši
   • učinili tak na žádost Benátské republiky , která chtěla získat větší moc ve Středomoří
   • vznikají zde latinská císařství
   Latinská císařství
   Latinská císařství
  • VI. Křížová výprava (1228 – 1229)
   • šestou křížovou výpravu vedl Fridrich II. , protože jinak by mu hrozila exkomunikace
   • ve svaté zemi příliš nebojoval, ale jen vyjednal předání Jeruzaléma do rukou křesťanů
   • roku 1244 byl ale opět dobyt muslimskými vojsky
  • VII. Křížová výprava (1248 – 1250)
   • do jejího čela se postaví francouzský panovník Ludvík IX. Svatý jako reakce na dobytí Jeruzaléma
   • podaří se mu sice dobýt Damietty , ale při postupu do vnitrozemí je jeho armáda obklíčena a Ludvík zajat
   • nakonec propuštěn za tučné výkupné
   • umírá v roce 1270 na další křížové výpravě, která nedosáhne žádných významných úspěchů
  • Konec křižáckých států
   • roku 1268 byla dobyta Antiochie, 1289 Tripolis a 1291 padla poslední bašta křižáků Akkon

Dolní okraj textového okna