Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Osvícenský absolutismus

Tiskárna Tisk
  • někteří panovníci se snaží díky své absolutistické moci zlepšit život svých poddaných vhodnými reformami
  • považují to za svou vladařskou povinnost

Marie Terezie (1740 – 1780)

První Habsburská panovnice Marie Terezie (1740 – 1780)
První Habsburská panovnice Marie Terezie (1740 – 1780)
  • stala se první panovnici rodu Habsburského
  • ačkoliv byla Pragmatická sankce schválena většinou států, muselo o své postavení bojovat
  • za manžela si vzala Františka I. Habsburského , který se tak stává císařem svaté říše římské
  • Války o dědictví rakouské (1740 – 1748)

    • První slezská válka (1740 – 1742)
      • evropští panovníci si začali nárokovat některé části Habsburské říše a Marie Terezie o ně musí tvrdě bojovat
      • v roce 1740 vpadají do Slezska armádu pruského Fridricha II. a své vítězství završují o rok později u Molvic
      • do Čech také vpadají Francouzko-bavorské oddíly a dokonce se zmocňují Prahy, kde je Karel VII. zvolen českým králem
      • nakonec musí Marie Terezie podepsat značně nevýhodný Vratislavský mír , ve které se vzdává vlády nad Slezskem
    • Druhá slezská válka (1740 – 1742)
    • Fridrich II. Veliký
      Fridrich II. Veliký
      • Marie Terezie se nechtěla Slezska vzdát a proto s Anglií, Nizozemskem a Polskem vytváří protipruskou koalici
      • Fridrich II., ale nebezpečí vytuší a proto ihned vpadá do Čech, kde poráží rakouská vojska
      • v roce 1745 je uzavřen Drážďanský mír, který potvrzuje Pruské zisky
    • Sedmiletá válka (1756 – 1763)
      • na jedné straně stálo Prusko, Velká Británie, Portugalsko a proti mim se postavila Habsburská monarchie, Francie, Rusko, Švédsko a Španělsko
      • přecházela ji takzvaná diplomatická revoluce (kterou prosadil Václav Antonín Kounic ), kdy klasičtí nepřátelé Francie a Habsburkové k sobě našli cestu a uzavřeli spojenectví
      • Prusko naproti tomu našlo spojence ve Velké Británii
      • jednalo se první, opravdu světový konflikt, protože se bojovalo i v Koloniích
      • Velká Británie tak získala na úkor Francie Severní Ameriku a Indii
      • Prusové zatím obsadili Sasko a chystali se na vpád do Čech, kde byli ale v Bitvě u Kolína roku 1757 zastaveni
      • o rok později v Bitvě u Domašova ničí zásobovací pruský konvoj a Fridrich II. musí ustoupit z Moravy
      • poté se válka přesunuje do Slezska, kde ale Prusové nejsou o nic úspěšnější
      • postupně se ale začínají rozpadat jednotlivé koalice, čímž sedmiletá válka končí
      • nejdříve je uzavřen Pařížský mír mezi Francii a Velkou Británií a hned na to i Hubertsburgský mír mezi Pruskem a Rakouskem
      • Habsburkové tím definitivně ztrácejí Slezsko
      Země zapojené do sedmileté války - Modří spojenci Pruska, Zelení spojenci Habsburků
      Země zapojené do sedmileté války - Modří spojenci Pruska, Zelení spojenci Habsburků
  • Reformy Marie Terezie

    • kvůli ohrožení Pruska se snaží modernizovat armádu a také ji zvětšovat
    • zavádí přísnou hierarchii
    • dále posiluje ve všech zemích kromě Uher svou moc
    • snaží se podnítit zakládání manufaktur, buduje silnice, jednotný celní řád a jednotný systém měr a vah
    • zasadí se o první sčítání lidu a domů
    • roku 1773 ruší jezuitský řád a o rok později zavádí povinnou školní docházku
    • zavedla Raabizaci, což byla pozemková reforma, která měli zefektivnit zemědělství
    • půda se měla rozdělit mezi jednotlivé sedláky, kteří by na oplátku odváděli jistou daň vrchnosti
  • Bramborová válka

    • název bramborová byla odvozena od toho, že se během ní zrovna sklízely brambory
    • jmenuje se také válka o Bavorské dědictví
    • když v Bavorsku vymřela místní dynastie dělali si na ní zálusk Prusko a Rakousko což vedlo k válce
    • neuskutečnila se ale žádná významná bitva
    • nakonec je uzavřen Těšínský mír , který znamená ztrátu veškerých nároků Rakouska
    • Habsburkové, ale nakonec přeci jen něco získávají a to Innskou Čtvrť
    • za její vlády se jí ale ještě podaří připojit Bukovinu a Halič a to díky dělení Polska

Josef II. (1780 – 1790)

  • dále rozšiřuje reformy své matky
  • roku 1781 vydává Patent o zrušení nevolnictví a ve stejném roce také Toleranční patent , který povoluje všechna náboženství
  • tím chtěl přilákat podnikatele ze západu, kteří byli ve větší míře protestanté
  • prosazuje Němčinu jako jazyk celého soustátí, sepsal zákoník a dal sepsat veškerou půdu a její vlastníky - Půdní patent
  • zavádí povinnost úřadů zachovávat Matriky , kde se uchovávají údaje o místních, jejich svatbách a pohřbech
Habsburský reformátor Josef II.
Habsburský reformátor Josef II.

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna