Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Středověk v Čechách - Přemyslovci

Tiskárna Tisk
Kněžna Libuše a Přemysl Oráč.
Kněžna Libuše a Přemysl Oráč.
 • podle legendy jsou potomky Přemysla Oráče a kněžny Libuše
 • prvním významným doloženým knížetem byl Bořivoj
 • ten v roce 885 vybudoval na hradišti Levý Hradec kamenný kostel sv. Klimenta
 • v této době se Praha stává hlavním sídlem Přemyslovců
 • dalším významným hradištěm byla např. Budeč

Spytihněv I. (894 - 915)

 • v roce 895 uznává podřízenost českého státu východofrancké říši
 • české země se tak přiklání k západní liturgii
 • naše území bylo církevně podřízeno arcibiskupství v Řezně

Vratislav I. (915 - 921)

Svatý Václav (925 - 935)

Zabraždění sv. Václava.
Zabraždění sv. Václava.
 • vzdělaný panovník
 • v roce 929 dává lenní slib římskému králi Jindřichu Ptáčníkovi a zaváže se platit tribut 500 hřiven stříbra
 • zbudoval kostel sv. Víta
 • to se nelíbí jeho bratru Boleslavovi se kterým má neustálé spory
 • Boleslav dá nakonec svého bratra 28.9.935 ve Staré Boleslavi zabít
 • sám se pak přičiní, aby byl po své smrti kanonizován stejně jako Ludmila, kteří se tak stávají zemskými patrony

Boleslav I. Ukrutný (935 – 972)

 • přenáší ostatkty sv. Václava do Prahy
 • razí stříbrný Denár a zakládá Vyšehrad
 • bojuje s římským králem Otou I. 14 let, ale nakonec s ním sjedná mír a bojuje s ním ve vítězné bitvu proti Maďarům roku 955 na Lechu
 • přičiní se také o založení pražského biskupství, které ovšem vznikne až za vlády jeho syna
 • za jeho vlády je také založen první klášter u nás
 • jedna z jeho dcer je provdána za Polského knížete Meška

Boleslav II. Pobožný (972 – 999)

Břevnovský klášter
Břevnovský klášter

První krize českého státu

Oldřich (1012 – 1034)

 • trvale připojí Moravu k českému státu
 • je zodpovědný za vyvraždění Vršovců
 • ožení se s prostou Boženou
 • na sklonku vlády ho císař Konrád II. zbavuje vlády, ale on se vrátí a dosazeného Jaromíra oslepuje
Vyvraždění Vršovců
Vyvraždění Vršovců

Břetislav (1034 – 1055)

 • přezdívá se mu český Achilles
 • z Německa unáší svou budoucí manželku Jitku
 • v roce 1039 vedl tažení do Polska – připojil Slezsko a dobyl Hnězdno
 • v něm vydal Břetislavova dekreta , kde stanovil rušení všech pohanských zvyků, které v Čechách ještě zůstali
 • někteří totiž ještě uctívali slovanské bohy Peruna nebo Svantovíta
 • přesením Vojtěchových ostatků do Prahy se také pokusil přenést Arcibiskupství, což bylo ale nepřípustné
 • poté začal válčit s římskou říší, prohrál a tak muset složit lenní slib Jindřichu III.
 • vydává ještě stařešinský nástupnický řád – Seniorát , kde stanový, že vládnout bude vždy nejstarší Přemyslovec
 • jeho pět synů poté svádí boje o moc, které oslabují český stát
Únos Jitky z kláštera
Únos Jitky z kláštera

Druhá krize českého státu

 • z nástupnických bojů nakonec vyjde vítězně Vratislav

Vratislav II. (1061 – 1092)

 • přičinil se o vznik biskupství v Olomouci v roce 1063 a zřízení Vyšehradské kapituly
 • v roce 1085 získá královskou korunu za pomoc císaři Jindřichu IV. proti papeži a byl zbaven povinnosti placení tributu
 • také se jako král stává druhým nejvyšším feudálem ve Svaté říši Římské

Břetislav II. (1092 – 1100)

Sázavský klášter
Sázavský klášter
 • definitivně obrací český stát na latinskou liturgii, když roku 1097 vyhání ze Sázavského kláštera poslední mnichy
 • po jeho smrti nastanou další zápasy o trůn...

Soběslav I. (1125 – 1140)

 • vedl spory o nástupnictví do kterých se zapojil i římský císař
 • nakonec se svými odpůrci svedl bitvu U Chlumce v roce 1126 a zvítězil nad císařem Lotharem
 • zajme ho stejně jako větší část jeho vojska, ale nakonec je rytířsky propustí, aby se mu Lothar cítil zavázán
 • podaří se mu připojit Horní a Dolní Lužici

Vladislav II. (1140 – 1172)

 • za svou pomoc římskému králi Barbarossovi v Italských republikách dostal královskou korunu v roce 1158
 • tři moravské úděly jsou spojeny v markrabství Moravské
 • na sklonku svého života dobrovolně předal žezlo svému synu

Konrád II. Ota (1189 – 1191)

Přemysl Otakar I. (1192 – 1230)

Zlatá bula sicilská.
Zlatá bula sicilská.
 • po letech tahanic o nástupnický upevnil moc českého státu
 • podporoval městskou kolonizaci, vzrůstá také moc šlechty
 • v roce 1212 mu římský císař Fridrich II. dědičně udělil královskou korunu, jak stojí ve Zlaté Bule Sicilské
 • tato listina také ustanovovala mezi mezi Českým královstvím a Svatou říší římskou
 • český král se měl stát prvním mezi říšskými knížaty a jedinou jeho povinnost byla vypomoci s vypravením římské jízdy
 • získal jsi díky podpoře Štaufského rodu , protože o císařskou korunu usiloval ještě Welf Ota IV.
 • za jeho vlády byla objevena velká ložiska stříbra a založena Kutná Hora
 • změnil nástupnický řád na Primogenituru , takže na trůn po jeho smrti nastoupil jeho syn
 • začal s ražbou Brakteátu , který nahradil denáry

Václav I. (1230 – 1253)

 • za jeho vlády byly objeveny zásoby stříbra poblíž Jihlavy
 • musí se vypořádat s menším nájezdem Mongolů , což se mu také podařilo, i když z části vyplenili Moravu
 • pokusil se pomoci u Polskému králi v bitvě U Lehnice , roku 1241 ale nedorazil včas
 • Polský král byl tak poražen

Přemysl Otakar II. (1253 – 1278)

Rozloha panství Přemysla Otakara II.
Rozloha panství Přemysla Otakara II.

Václav II. (1278 – 1305)

Poprava Záviše Z Falkenštejna před Hlubokou
Poprava Záviše Z Falkenštejna před Hlubokou

Václav III. (1305 – 1306)

 • jeho vláda byla velice krátká
 • ztratil uherskou korunu a byl zavražděn, když se chystal na tažení do Polska, aby ze upevnil svou moc
 • jeho smrtí vymírá rod Přemyslovců po meči
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna