Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Doba Pobělohorská

Tiskárna Tisk
 • české země jsou velmi zpustošené válkou
 • mnoho vesnic bylo zničeno a mnoho se jich vylidnilo
 • porážka českých stavů znamenala utužení Habsburského absolutismu
 • vlna úpadku byla ale brzy nahrazena vlnou prosperity, protože vládci chtěli opětovný rozvoj a investovali mnoho peněz do stavby manufaktur

Ferdinand II. (1617 – 1637)

 • když porazil české stavy na Bílé Hoře, tvrdě je potrestal
 • 21.7.1621 bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů
 • mezi nimi i Jan Jesenius , který v Praze provedl první veřejnou pitvu
 • roku 1627 vydává Obnovené zřízení zemské , kde ustanovuje dědičnost českého trůnu, zrovnoprávňuje češtinu s němčinou a opět povoluje čtvrtý stav a jeho hlas na sněmech – duchovenstvo
 • jediným povoleným náboženstvím se stává katolictví a Ferdinand také svými dalšími nařízeními utužuje absolutismus
 • zemi opuštění mnozí protestanté, v roce 1628 i Jan Ámos Komenský
 • rekatolizace českým zemí také vede ke svatořečení Jana Nepomuckého , který je považován za ochranitele zpovědního tajemství
Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí
Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí

Ferdinand III. (1637 - 1657)

 • dokončuje proces rekatolizace, který začal jeho otec
 • dal sestavy první soupisy poddanské půdy na českém území – Katastry

Leopold I. (1657 – 1705)

Jan Sladký Kozina, vůdce Chodů
Jan Sladký Kozina, vůdce Chodů
 • za jeho vlády vrcholí problémy s Turky, které se naštěstí podaří ona poslední chvíli odrazit roku 1683 u Vídně
 • od té doby jsou Turkové zatlačování hlouběji na jejich území a ze své porážky se již nikdo plně nevzpamatují
 • účastní se také válek o dědictví španělské
 • v našich zemí je velký nedostatek populace, což vede šlechtu k tomu, aby stále více znevolňovala své poddané
 • nutí své rolníky, aby pracovali na panských polích až 6x v týdnu, což vyvolalo selské povstání v roce 1680, jež ovšem bylo rychle rozprášeno
 • bouří se i lidé na Frýdlantsku a do jejich čela se postaví Ondřej Stelzig , kterému se přes neúspěch podaří alespoň uniknout trestu smrti
 • roku Leopold I., ale vydává Robotní Patent, který stavuje Robotní povinnost na 3 dny v týdnu, ale v případě nutnosti i více
 • šlechtici si zaplacené poddanské dávky psali na Urbář
 • Vejminek = zvykové právo, pokud například otec předával svému synu statek, musel se zaručit, že se o svého otce postará
 • proti císaři se uskutečnilo povstání chodů (1692 – 1695), které vedl Jan Sladký Kozina
 • žádali navrácení svých práv, ale dosáhli jen popravy svého vůdce

Josef I. (1705 – 1711)

 • tento vládce prosazoval mnohé reformy – daňové, ekonomické i reformy státní správy
 • musel se také potýkat s uherským povstáním, protože se jim nelíbili absolutistické choutky Habsburků
 • uskutečnilo se Rákocziho povstání v letech 1705 – 1711, které končí Szatmárským mírem
 • Habsburkové jsou uznáni jako dědiční králové a uherská šlechta si může ponechat některé výsady
 • jeho nadějná vláda je ukončena černými neštovicemi roku 1711

Karel VI. (1711 – 1740)

 • neúspěšně se ucházel o pozici španělského krále
 • Habsburská moc postupně upadá a ztrácí mnohá území
 • Karel VI. obětovává vše, aby mohl prosadit Pragmatickou sankci (1713), která stanový dědičnost trůnu i v ženské linii
 • do roku 1723 je uznána všemi Habsburskými monarchiemi a postupně i dalšími významnými státy Evropy
Karel VI. (1711 – 1740) dělal vše, aby zabezpečil svou dceru Marii
Karel VI. (1711 – 1740) dělal vše, aby zabezpečil svou dceru Marii

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna