Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Reformace

Tiskárna Tisk
 • reformace začíná na začátku 16. století v Německu
 • lidé si začínají stěžovat na přílišný odklon od Bible , bohatství církve a prodej odpustků
 • vzniká hned několik nových, reformovaných církví
 • Evropou začínají otřásat náboženské války, které ji budou provázet velmi dlouho

Německé reformace

Německý reformátor Martin Luther
Německý reformátor Martin Luther
 • za počátek reformace se považuje rok 1517, kdy Martin Luther údajně přibil na kostel ve Wittenbergu své teze proti církvi
 • považuje se za pokračovatele Johna Wicliffa a Jana Husa
 • hlásá, že církev by měla být chudá, odmítá papeže, chce kázat v Němčině a také prosazuje, aby kněží nemuseli dodržovat celibát
 • Luther je samozřejmě stíhán církví, ale Bedřich moudrý mu poskytne azyl na hradě Wartburg
 • jedním z Lutherových žáků byl i Tomáš Müntzer , který byl velmi radikální a stal se vůdcem povstalců během selských bouří (1523 – 1526), nakonec byl popraven
 • v roce 1529 se na šlechtickém sněmu odhlasovalo, že reformace není správná, ale s tím někteří nesouhlasí a sněm opouští
 • roku 1530 je sepsána Augšpurská konfese , kde Luteráni shrnují svá dogmata
 • v témže roce se formuje protestanská šlechta do Šmalkaldského spolku
 • v Německu tak probíhá občanská válka, která v roce 1555 vyvrcholí Augšpurským Náboženským Smírem , který říká Cuius Rregio Eius Religio, čí země, toho náboženství

Kalvinismus

Švýcarský reformátor Ulrich Zwingli
Švýcarský reformátor Ulrich Zwingli
 • ve Švýcarsku je reformace mnohem radikálnější a v roce 1522 ji v Curichu se svolením městské rady zahájí Ulrich Zwingli
 • později situace ve Švýcarsku vyústí v občanskou válku
 • od roku 1536 působí Jan Kalvín v Ženevě, kde začíná se svou radikální reformací
 • Kalvín věří, že každému je již určeno zda bude spasen či ne = Predestinace
 • v mnohem se liší od luteránské reformace
 • ve městě se provádí obrazoborectví a zavádí přísná náboženská pravidla
 • Helvétská konfese – soupis dogmat kalvinistů

Hugenoti

 • Kalvinisté ve Francii se nazývají Hugenoti
 • ve zdejší zemi jsou často stíhání
 • z 23. na 24.8.1572 dojde k Bartolomějské Noci , kdy je vyvražděno až 20 tisíc Hugenotů po celé zemi
 • stalo se tak na příkaz krále Karla IX.
 • náboženské války ve Francii ale nadále pokračují
 • když v roce 1598 Jindřich IV. vydává Edikt Nantský a povoluje tak svobodu vyznání, končí ve Francii náboženské rozepře
Bartolomějská noc, den poté
Bartolomějská noc, den poté

Anglická reformace

Anglický král Jindřich VIII.
Anglický král Jindřich VIII.
 • novou církev zakládá Jindřich VIII. , anglický král a to jen proto, aby se mohl rozvést
 • sám se jmenuje hlavou nové, anglikánské církve
 • za svého života se ožení se šesti ženami a z toho dvě popraví, se dvěma se rozvede a dvě zemřou přirozenou smrtí
 • za Marie Krvavé se ale země vrací zpět ke katolictví a královna všechny nekatolíky tvrdě postihuje
 • za Alžběty I. , dcery Jindřicha VIII., je ale reformace na anglikánskou církev přeci jen dokončena
 • ve svém životě se nikdy neprovdá, i když má údajně mnoho milenců
 • za její vlády Anglie vzkvétá, a proto je období nazývané jako Alžbětinský věk
 • na druhou stranu tvrdě zasahuje proti všem nečlenům anglikánské církve
 • na jejím dvoře také pobývá významný spisovatel, básník a cestovatel Walter Raleigh
 • musí ale čelit katolickému Španělsku, které proti Anglii vyšle svou Armadu , která je ale roku 1588 v námořní Bitvě v La Manche zničena
 • během války mezi Anglií a Španělskem se prosazují Korzáři , což jsou vlastně piráti pod vlajkou nějaké země, jeden z nejznámějších byl Francis Drake
 • kalvinisté v Anglii byli Puritáni
 • právě Puritáni mají pak na svědomí tzv. Prachové spiknutí , kdy chtěli vyhodit do vzduchu celý parlament i s nynějším králem Jakubem I. , což se jim ale nakonec nepodařilo

Nizozemská revoluce

 • nizozemská revoluce je jednak bojí za nezávislost na Španělsku, ale i bojem za náboženskou svobodu
 • v roce 1565 dojde ke zvýšení daní načež se místní obyvatelstvo vzbouří
 • Španělé do Nizozemska posílají svou Armadu , která povstalce rozežene a jako místodržitel, Vévoda z Alby zde vládl tvrdou rukou
 • další v povstání nastane v roce 1572 a je opět tvrdě potlačeno, nicméně odpor proti Španělům trvá dále
 • Španělsko tedy odvolá krutého místodržícího, ale s tímto kompromisem se spokojí jenom Jih, zatímco na Severu se stále bojuje
 • bojů se účastnili Gézové – nizozemští partyzáni
 • sever se spojí v tkz. Utrechtskou Unii , ve které vládne jako místodržící Vilém I. Oranžský , který ovšem byl záhy zabit
 • Utrechtskou Unii podporovala hlavně Anglie
 • této Unii se nakonec podaří získat nezávislost
 • jih - Arraská unie - zůstává katolický pod vládou Španělů a tak se mu říká Španělské Nizozemí
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna