Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Revoluční rok 1848

Tiskárna Tisk

Evropa po Vídeňském kongresu

 • Balkán

  • celý Balkánský poloostrov je pod nadvládou Osmanských Turků
  • postupně ale začínají jednotlivé národy získávat čím dál větší autonomii
  • zvláště pak po rusko-turecký válkách v roce 1829 je Oslabeno a některé národy, jako Srbové zakládají i vlastní, samostatný stát
  • v letech 1821 – 1830 probíhá válka za osvobození Řecka
  • místní se vzbouřili proti Turecké nadvládě a postupně začínají být podporováni Ruskem, Francií i Velkou Británii, takže se jim podaří zvítězit
  • do Řecka vyráží dobrovolníci z celé Evropy, aby pomáhali bojovat
  • Filhelénské hnutí – hnutí za podporu Řecka a jeho samostatný stát
  • v roce 1830 tedy vzniká Řecký nezávislý stát
  • zároveň je uzavřen Drinopolský mír, kvůli kterému Osmanská říše ztrácí Řecko, část Kavkazu a Srbsko, dále se z většiny Balkánu stává demilitarizovaná zóna
 • Itálie

  • v Itálie stále vládce roztříštěnost a někteří vlastenci bojují za její sjednocení
  • po celé zemi byli utvořeni tajné spolky zvané karbonáři, které se snažili v Itálii podnítit revoluci
  • roku 1820 provedli povstání v Sicilském království, ale o rok později byli rozdrceni rakouskou armádou, která nechtěla o svá území v Itálii přijít
 • Francie

 • Král Francie Karel IX.
  Král Francie Karel IX.
  • ve Francii mezi sebou soupeří dvě politické skupiny, Liberálové by v zemi rádi viděli svobodný politický režim a naopak roajalisté by se chtěli vrátit k předrevolučním poměrům
  • v roce 1824 nastupuje na trůn Karel X. , který nejdříve vrátí šlechtě její ztracený majetek a pokusí se i zrušit ústavní systém
  • vzedme se proti němu odpor a celá Paříž bojuje po tři dny v ulicích
  • na trůn se poté dostává Ludvík Filip a nastává doba takzvané červencové monarchie
 • Belgie

  • území dnešní Belgie připadlo po Vídeňském kongresu Nizozemskému království
  • místním se ale vláda Viléma I. nelíbila a proto povstali
  • král se pokusil povstání vojensky potlačit, ale neuspěl, takže bylo založeno Belgické království
 • Polsko

 • Ruský car Mikuláš I.
  Ruský car Mikuláš I.
  • Polsko připadlo ruskému Caru, který zde zřídil ústavu a dvoukomorový parlament – sejm
  • z Polska je tedy znovu království (neboli také Kongresovka ), i když králem je vždy car
  • to ale Polákům nestačilo a tak roku 1830 povstávají místní studenti
  • během roku je prakticky celá země plná odbojářů a v 1831 je car zbaven polské koruny
  • Mikuláš I. , ale do Polska vtrhl se svou armádou a povstání potlačil
  • jako trest ruší sejm, univerzitu i některé školy
  • také zde začala probíhat silná Rusifikace, tedy porušťování obyvatel
 • Rusko

  • na carský trůn v roce 1801 nastupuje Alexandr I.
  • ten se musel hlavně vypořádat s Napoleonem a díky tomu, že stál mezi vítěznými, se Rusko zařadilo mezi Evropské mocnosti
  • při svých taženích získali vojáci představu o tom, jak se žije na západě a proto se jim carský režim znelíbil
  • v listopadu 1825 umírá Alexandr I a vznikají spory o nástupnictví
  • toho využívají v prosinci děkabristé a pokouší se o převrat v Petrohradě
  • nemají žádného vůdce a tak jsou nakonec rozprášeni a v Rusko samoděržaví i nadále přetrvává
  Děkabristé na náměstí
  Děkabristé na náměstí

Revoluční rok 1848

 • Itálie

  • Italové opět vidí šanci sjednotit svou zemi a proto se bouří
  • v lednu 1848 propuká povstání na Sicílii a Neapolský král je donucen vydat ústavu
  • vzpoury propukají i na pevnině a proto tam rakouský císař posílá své vojsko
  • maršál Radecký se tedy střetne s povstalci vedenými králem Karlem Albertem v červenci 1848 Bitvě u Custozy , kde vyhrává
  • sardinský král se pokusí o sjednocení Itálie ještě o rok později, ale znovu je v Bitvě u Novary poražen
  • celá země se nakonec vrací k předrevolučním poměrům, ale myšlenka na sjednocení tu zůstává i nadále
  • hnutí za samostatnou Itálii se jmenovalo Risorgimento
 • Francie

  • ve Francii se postupně zvedá odpor proti králi Ludvíku Filipovu
  • jeho odpůrci se shromažďují na tkz. Banketech a francouzský král jeden takový v roce 1848 rozežene, což vyvolá v Paříži povstání
  • král je svržen a je nastolena druhá francouzská republika
  • jsou vypsány volby na základě všeobecného volebního práva
  • pro zmírnění chudoby dělníků jsou zřízeny tkz. Národní dílny, kde byla pro ně práce
  • nově zvolená vláda není příliš nakloněna levici a proto se socialisté pokouší o převrat, který byl však potlačen
  • v květnu se ale ještě pokusí o převrat pařížští dělníci, kterým byly zrušeny národní dílny, ale neuspějí
  • v listopadu je přijata ústava a hlavou státu se tak stává prezident a do čela států se dostává Ludvík Napoleon
  • ten se ale v roce 1852 prohlásí za císaře Napoleona III. A druhá francouzská republika tak končí
 • Německo

  • revoluční bouře vypukly v Bádensku, Bavorsku, ale také v centru pruského státu v Berlíně
  • lidé požadovali ústavu zaručující jim jistá práva, dále svobodu tisku a propuštění politických vězňů
  • Pruský král se nakonec podvolil a slíbil novou ústavu
  • ve Frankfurtu na Mohanem se sešel celoněmecký parlament, aby projednal možné sjednocení Německa
  • střetávali se zde dvě koncepce – Maloněmecká – sjednotit bez Habsburků a Velkoněmecká – sjednotit i s nimi
  • o rok později se parlament přikloní k maloněmecké koncepci a císařská koruna byla nabídnuta pruskému králi Fridrichu Vilémovi IV. , který ji však odmítl a tím prozatím snahy o sjednocení končí
  Revoluční bouře v Německu
  Revoluční bouře v Německu
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna