Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Starověké Řecko - Archaické období

Tiskárna Tisk

Kréta 2000 – 1400 př. n. l.

Mínojská freska "Pařížanka"
Mínojská freska "Pařížanka"
 • Mínojská civilizace je pojmenována podle krále Mínoa
 • staví velice rozlehlé paláce – odtud legenda o bludišti Minotaura , palácové hospodářství jako v Mezopotámii
 • významná města: Knossos , Malia, Faistos
 • dobrý obchod, vývoz plodin a výrobků, dovoz surovin
 • nejdříve používali piktogramy a poté vyvinuli nové písmo, kterému se říká lineární písmo A , a jež zatím ještě nebylo rozluštěno
 • vyznávali kult Býka a bohyně Matky
 • jedna z jejich fresek byla pojmenována jako Pařížanka a z tohoto obrázku zle usoudit, že místní ženy používali make-up
 • jejich civilizace pravděpodobně zanikla na následky výbuchu sopky Théra, a kvůli achájským výbojům
Soška býka, jež byl posvátným zvířetem.
Soška býka, jež byl posvátným zvířetem.

Mykénská kultura 2000 – 1300 př. n. l.

 • mykénskou kulturu vytvořili Achájové, kteří ničí místní heladskou kulturu
 • netvoří jeden stát, ale mnoho menších městských státečků
 • poměrně vyspělá města a hrady jako Mykény , Tiryns , Sparta, Pylos , …
 • na stavbu se používá Kyklopské zdivo
 • panovníci pohřbíváni do šachtových nebo později do kopulovitých hrobů
 • v jedné z nich byla nalezena zlatá maska krále Agamemnona
 • Heinrich Schliemann – německý archeolog, který lokalizoval a našel Tróju a Mykény podle Homérovi Ilias
 • Nestór – údajně bojoval u Tróje a byl jedním z nejrozumnějších válečníků a od té doby někteří moudří lidé dostávají přídomek Nestor
 • nakonec byla kultura zničena vpádem Dórů
Zlatá maska krále Agamemnona
Zlatá maska krále Agamemnona

Homérské období

 • nastává dlouhé období úpadku způsobená vpádem Dórů, takže bývá také nazýváno temných obdobím
 • postupem času někde s obyvatelstvem splynou (Athény) nebo si místí podrobí (Sparta)
 • vznik eposů Ilias a Odyssea , které napsal Homér a podle něhož je také doba pojmenována

Archaické období 800 – 500 př. n. l.

 • nový rozkvět řeckých států
 • počátek kolonizace celého Středozemí Řeky
 • Velká řecká kolonizace

  • je způsobena přelidněním měst a okolí
  • z Metropolí jsou organizovány výpravy vedoucí k založení kolonií
  • kolonie není na mateřské město nijak právně vázaná, ale často spolu obchodují
  • významné kolonie: Syrakusy , Massalia , Byzantion , Chersonesos , Neapolis
  • kolonie přinášejí levné obilí do domovských měst, což vede k chudnutí zemědělců, kteří si pak musí své dluhy odpracovat jako otroci
 • Polis

  • společenství občanů v městském státě
  • občanství není samozřejmostí jako v dnešní době, ale privilegiem, takže občané byli ve státě většinou menšinou
  • na území Řecka je jich několik set a často mezi sebou soupeří
  • Akropole byla jádrem města, většinou se jednalo o opevněný vrcholek plný chrámů
  • typy vlády: Aristokracie , Oligarchie , Demokracie a Tyranida
 • Tyranida

  • kvůli velkým společenským změnám bylo potřeba přijímat rychlá řešení a tak se v mnoha státech ujal vlády Tyran
  • má za úkol provést důležité reformy jako zapsání práva, zavedení majetkového censu a likvidace rodového zřízení
  • tento systém vlády se prosazoval hlavně v 7. století př. n. l. a vedl ke krátkému rozvoji, ale později začali vládcové příliš bažit po moci a tak byli svrhnuti
 • Athény

  • Athéňané jsou považování za zakladatele demokracie
  • nejvyšší pravomoce měla rada složená z devíti úředníků - Archontů kteří byli voleni na jeden rok
  • Areopag byla pak aristokratická rada s doživotními členy, kteří byli vysloužilými Archotny a měli správní a soudní pravomoce
  • uplatňování Ostrakismu – pokud nějaký občan získal přílišný vliv, mohli ho ostatní vyhostit
  • Athénská demokracie nebyla ale žádná idilka, protože o moci mohli rozhodovat pouze plnoprávní občané, kterých bylo málo
  • velký dopad Velké Řecké kolonizace = mnoho reformátorů
  • Akropolis – náboženské centrum Athén s mnoha chrámy
  • Attika – venkov a okolí Athén
  • na obranu před Persií založí Athénský námořní spolek
  • Reformátoři
   • Drakon – 7. stol. př. n. l., sepisuje zvykové právo, které je velmi kruté a na jeho počet se tak podobné jednání označuje jako Drakonické sankce
   • Solon – 6. stol. př. n. l., ruší dlužní otroctví, zavádí majetkový census, zavedl radu čtyř set
   • Peisistratos – zavedl pozemkovou reformu a také údajně nechal zapsat Homérovo dílo
   • Kleisthenes – státník, který je pokládán za zakladatele Athénské demokracie, dále odstranil rodové zřízení a zavedl novou územní organizaci
  Athénský Partheon
  Athénský Partheon
 • Sparta

  Takto vypadal typický Sparťan
  Takto vypadal typický Sparťan
  • vládnou zde Dórové, kteří se celý život věnují boji
  • sparťané, tedy privilegovaná vrstva, se také nazývají Lakedaimonci
  • je jich málo a sami musí udržet Heilóty na uzdě
  • v čele státu obvyklé stojí dva králové, aby se předešlo bojům o nástupnictví
  • na jejich činnost dohlíží pět vysokých úředníků - eforů
  • pro jejich drsnou výchovu se vžil název Spartanská výchova
  • děti se v určitém věku odebrali rodičům a o jejich další výchovu se staral stát
  • v 6. stol. př. n. l. se svými spojenci vytvořili Peloponéský spolek

Formace řecké falangy
Formace řecké falangy

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna