Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Svět v období Imperialismu

Tiskárna Tisk
 • objevují se další snahy na sjednocení Itálie
 • roku 1858 se sardinský ministerský předseda Camillo Cavour dohodl s Francouzským císařem na vytlačení Rakušanů ze severu Itálie
 • společné sardinsko-francouzské oddíly poté Habsburky poráží v Bitvě u Magenty a v bitvě u Solferina
 • uzavřený mír znamená, že Rakousko se vzdává části Lombardie ve prospěch Sardinie
 • v květnu 1860 se dobrovolníci v čele s Giuseppem Garibaldim (člen hnutí Mladá itálie) přeplaví do Sicílie, kde podporují povstání proti Bourbonům
 • podaří se jim ovládnout nejen Sicílii, ale i Neapolsko, obě země se tak přidávají k Sardinskému království
 • v roce 1861 je sardinský král Viktor Emanuel prohlášen králem Italským
 • později se k Itálii připojuje Benátsko (1866) a později i papežský stát (1870)
 • tím končí sjednocovací proces Itálie

Sjednocení Německa

Německý sjednotitel Otto von Bismarck
Německý sjednotitel Otto von Bismarck
 • v roce 1862 se stává pruským ministerským předsedou Otto von Bismarck , který se později zasadí hlavní měrou o sjednocovací proces německý
 • ačkoliv mezi sebou Prusko a Rakousko neustále soupeří, dokázali se spojit ve válce proti Dánsku a společně tak získali Šlesvicko a Holštýnsko
 • tyto dvě území se pak stali předmětem jejich sporů
 • Rakušané totiž získali ve válce Holštýnsko, které ovšem bylo obklopeno Pruskými územími
 • roku 1866 vypuká Prusko rakouská válka obsazením Holštýnska
 • Rakušané jsou v bitvě u Hradce Králové poraženi a ztrácejí tak svůj vliv na Německý spolek
 • roku 1870 vyvolávají Prusové další válku, tentokrát s Francouzi
 • aby se z nich nestali agresoři, poslali císaři Francie upravenou Emžskou depeši, která se stala záminkou pro válku
 • v září roku 1870 vítězí v Bitva u Sedanu, zajímají Napoleona III. a o dva dny eozději je v Paříži vyhlášena republika, která by s Prusy ráda uzavřela mír
 • Prusko požaduje Alsasko a Lotrinsko , což Francouzi přijmou až německé jednotky oblehnou Paříž
 • v lednu 1871 je ve Versailles vyhlášeno spojené německé císařství v čele s Vilémem I. a Bismarck se stává říšským kancléřem
 • stává se jedním z nejsilnější států v Evropě a je druhou nejlidnatější zemí
 • i když se Německo navenek sjednotilo, tak uvnitř probíhal boj různorodých kultur
 • uvnitř Německá poté probíhá boj nazvaný Kulturkampf
 • Bismarck se pomocí zákonů snaží významně ovlivnit moc katolické církve
 • pomocí „cukru a biče“ omezuje moc socialistických stran
 • Bismarck byl úspěšný i na mezinárodní scéně a ze starých nepřátel si dokázal dělat nové přátele
 • po smrti Viléma (1888) nastupuje na trůn Fridrich III. , který ovšem vládne pouhých 99 dnů a na trůn se dostává Vilém II.
 • má spory s Bismarkem, který brzy opouští politické dění
Založení Německého císařství ve Versailles
Založení Německého císařství ve Versailles

Mocenské bloky v Evropě

 • Trojspolek

  • říkalo se mu také země ústředních mocnosti
  • do něj se spojili především ty země, které nevlastnili žádné kolonie, a které by je rády nějaké získali
  • nejprve se tvoří dvojspolek v roce 1879 podepsáním alianční smlouvy dvěma dříve znepřátelenými státy Rakouskem a Německem
  • k nim se v roce 1882 přidává ještě Itálie a vzniká tak trojspolek
  • během první světové války se na jejich stranu přidává ještě Osmanská říše a Bulharsko
 • Dohoda

  • vzniká jako odpověď na expanzivní choutky Trojspolku
  • základy jsou položeny opět smlouvou dvou odvěkých rivalů a to Francie a Velké Británie roku 1904
  • pro uzavřenou smlouvu se vžije název srdečná dohoda
  • v roce 1907 je podepsána alianční smlouva i s Ruskem a od té doby se Dohodě říká také Trojdohoda

Kolonialismus

 • politika podrobování a následného ekonomického vykořisťování, zvláště pak nerostných surovin
 • státy v Evropě se neustále snaží získat další a další kolonie
 • jsou to nejen zdroje příjmů, surovin, ale i prestiže
 • mnozí uvažovali tak, že čím více kolonií tím mocnější stát
 • pokud bychom takto uvažovali pak by nejmocnější země byla na konci 19. století Velká Británie
 • Velká Británie

 • Císařovna Viktorie s indickou korunkou
  Císařovna Viktorie s indickou korunkou
  • stala se největší koloniální velmocí, pod její správu spadala čtvrtina světové populace a pětina zemského povrchu
  • její državy byla rozsety téměř po celém světě, ale nejvýznamnější kolonií byla Indie
  • zprvu byla ovládána prostřednictvím Východoindické společnosti , ale roku 1858 zrušena a VB převzala nad kolonií přímou kontrolu
  • roku 1876 je Indie prohlášena císařstvím a královna Viktorie se tak stává po vzoru ostatních evropských panovníků císařovnou
  • ostupně začíná vliv VB růst i na území Činy
  • když Čínská vláda zakázala dovoz opia z Indie vyvolají Britové Opiové války (1840 – 1860) a připojují další území – Hongkong , který získávají na dobu 99 let
  • Evropské mocnosti se postupně začínají zajímat o Afriky, protože byla prakticky nekolonizována a tedy volná pro všechny odvážené
  • Britové získávají kolonie i v Africe, původně ze strategického důvodu, ale když jsou zde nalezeny diamanty, i s důvodů ekonomických
  • velké doly v jižní Africe ale ovládají potomci Holandských osadníků, Búrové
  • Británie se pokusila území anektovat, a proto vzniká první Búrská válka (1880 – 1881), kterou ale místní vyhrají
  • v letech 1899 – 1902 vyvolávají Britové druhou búrskou válku, kterou se jim díky značnému úsilí a navzdory velkým ztrátám podaří vyhrát
  • použijí k tomu, ale velmi brutální metody, které jsou později prohlášeny za válečné zločiny
  • Britské kolonie se rozdělovali na korunní, které ovládali přímo Britové (např. Irsko) a Dominia, která měla vlastní parlament (Kanada, New Foundland, Austrálie, Nový Zéland a Jihoafrická unie)
  • další Britské kolonie jsou Egypt, Súdán, Uganda a Somálsko
  • významným představitelem Britského imperialismu je Cecil Rhodes , který vlastnil rozsáhlé diamantové doly v Africe
 • Francie

 • Neprávem obviněný Alfred Dreyfus
  Neprávem obviněný Alfred Dreyfus
  • poté co v sedmileté válce ztratila Indii a Severní Ameriku se soustředí na Afriku
  • získávají tak vliv v Alžírsku a o Tunisko bojují s Itálii
  • s Velkou Británií bojují o Egypt, protože to byla důležitá spojnice mezi Evropou a Indií poté co zde byl postaven Suezský průplav (1854 – 1869 byl vyprojektován Ferdinandem Lessopsem )
  • Egypt nakonec připadne Britům
  • postupně získávají území v rovníkové Africe a také ostrov Madagaskar
  • také dobývají nové državy v Indočíně
  • Dreyfusova aféra – francouzský skandál, kdy byl na základě falešných důkazů obžalován židovský důstojník Alfred Dreyfus , nakonec byl odsouzen, ale dal mu milost prezident
  • má neustále spory s Německem, Francie by ráda pomstila svou porážku ve válce, touha po takovéto odplatě se nazývá Revanšismus
 • Rusko

 • Ruský car Mikuláš II.
  Ruský car Mikuláš II.
  • carské Rusko se snaží rozšířit svůj vliv nejen v Evropě, ale i v Asii
  • v Evropě má především zájem o vliv na Balkánu, kde žije mnoho slovanů pravoslavného vyznání, což je jejich záminka pro útok na Osmanskou říši
  • mnoho slovanů považuje rusy za své zachránce, ale to neplatí například v Polsku, kde probíhá násilná rusifikace
  • kvůli sporům o Balkánská území se dostanou s Turky do Krymské války (1853 - 1856)
  • Francie a VB se bojí, aby Rusko příliš nezesílilo, a proto se přidávají na stranu Turků
  • Rakousko v této válce Rusi zradí a zůstane neutrální
  • Turci se svými spojenci jsou úspěšní a v roce 1855 vybojují Bitvu u Sevastopolu
  • Pařížská mírová smlouva pak z Černého moře dělá neutrální území
  • v Asii svá území také rozšiřují, připojují například Kazachstán a připravují o území i Čínu, kde pak postaví důležitý přístav Vladivostok
  • pro lepší dopravu je koncem 19. století budována Transsibiřská magistrála
  • o své postavení na východě soupeří s Japonskem
  • v letech 1904 – 1905 s ním dokonce svedou válku o Mandžusko a Koreu, ale prohrají
  • v této porážce vidí své šance revolucionáři, a proto začnou celou zemí zmítat revoluce
  • car Mikuláš II. , nakonec musí ustoupit a ustanovit parlament – státní dumu a povolit politické strany
 • Balkán

  • na Balkáně vládne v přelomu století neklidná situace
  • zdejší národy postupně získávají nezávislost na osmanské nadvládě
  • v roce 1875 vypuká protiturecké povstání v Bosně a Turci ho chtějí násilně potlačit
  • na stranu povstalců se ovšem přidává Rusku, které zatlačí Turky až k Istabulu
  • nakonec se musejí vdát Srbska, Černé hory, Rumunska a Bulharsku musí poskytnou větší autonomii
  • Evropské mocnosti se ale s rozhodnutím bez nechtějí smířit a tak Německo svolává v Berlíně Kongres , kde se má rozhodnout o osudu Balkánu znovu
  • nezávislost nových států kongres uznal, ale Řekům daroval nová území a také umožnil aby Rakousko smělo okupovat Bosnu, kterou v roce 1908 anektovalo
  • to se nelíbilo Srbsku, které tak ztratilo přístup k moři
   Jednání kongresu v Berlíně
   Jednání kongresu v Berlíně
  • Balkánské války
   • v první balkánské válce soupeřili nově vzniklé státy s Tureckem a snažily se získat nová území
   • ve druhé válce pak bojovalo Bulharskou proti svým bývalím spojenců
   • tyto války dále rozdmýchávali mezinárodní spory
   • na Balkáně stále vládce napětí a proto se mu také říká Balkánský sud prachu
 • Japonsko

 • Japonský císař Mucuhito
  Japonský císař Mucuhito
  • od začátku 17. století zemi vládnou šógunové a to prostřednictvím císaře
  • Japonsko bylo zemí, které se dlouho uzavíralo před okolním světem a neobchodovalo s nikým jiným než s Holanďany a Číňany
  • až v polovině 19. století si USA vydobylo otevřené přístavy a stejně tak jako i ostatním mocnostem
  • v roce 1867 je vládnoucí šógun poražen a je nastolena moc císaře, kterým se stává Mucuhito
  • ten zavadí nutné reformy Meidži , které ze zastaralého feudálního systému udělají moderní stát
  • provádí centralizaci, měnovou reformu a parlament
  • v roce 1889 je vyhlášena ústava a Japonsko se stává konstituční monarchií
  • dostává se do sporů s Čínou a v roce 1894 s ní válčí o Koreu, kterou se jim podaří získat
  • v roce 1904 poráží Rusy ve válce o Koreu a Mandžusko
 • Čína

  • zatímco v Japonsko probíhá velký hospodářský růst, tak moc Číny upadá
  • lidé kolem císaře se zde snaží za jakoukoliv cenu udržet starý feudální systém
  • do politiky se značně pletli světové mocnosti, které se zde snažili získat svůj vliv
  • roku 1900 probíhá Povstání boxerů , ale je krvavě potlačeno mocnostmi
  • až v roce 1912 se Čína stává republikou

Přelom století

 • Socialistická hnutí

 • Socialistický myslitel Karel Marx
  Socialistický myslitel Karel Marx
  • v moderních zemích se začínají prosazovat zákony volného trhu, tedy kapitalismus
  • vztah mezi dělníky a jejich zaměstnavateli nebyl státem nikterak hlídán a proto často docházelo k dělnickým bouřím
  • toho se někteří chytili a začali rozvíjet myšlenku u sociální revoluci, ve které by se moc dostala do rukou dělníků
  • nejznámějším byl Karel Marx , který roku 1848 zveřejnil své myšlenky v komunistickém manifestu
  • Marx se snažil všechny dělnické strany sloučit pod jedno sdružení, což se mu roku 1864 podařilo a vzniká tak I. internacionála
  • první pokus o vytvoření utopické společnosti Komuny, vznikl roku 1871 v Paříži, po dvou měsících ale všemu konec udělá armáda
  • v roce 1889 se formuje druhá internacionála , protože ta minulá již zanikla
  • postupem času, ale vztahy mezi dělníky a podnikateli nejsou tak ostré
  • začíná se slavit svátek práce a také v mnohých zemích získávají na síle odborová hnutí
 • Společnost

  • lidé chtějí stále více svobod a také bojují za svá práva
  • o rovnocenné postavení ve společnosti začínají bojovat i ženy, zvláště pak v Americe
  • zde jsou nazývány Sufražetky
 • Věda a technika

 • Český dobrodruh Emil Holub
  Český dobrodruh Emil Holub
  • rozvoj vědy a zavádění nových technologií se neustále zrychluje
  • zatímco dříve se na zavedení nových technologií čekalo desítky let, tak nyní je podnikatelé zavádí během několika let
  • pomalu se začíná prosazovat umělá hmota, ze které se pak dělá i např. umělé hedvábí
  • velmi důležitý je také objev spalovacího motoru Němci Gottliebem Daimlerem a Carlem Benzem
  • v roce 1897 si nechává dieselový motor patentovat Rudolf Diesel
  • začíná také postupný rozvoj letectví, první zaznamenaný let se podaří bratrům Wrightovým roku 1903
  • nedozírný význam má také objev elektřiny, která se nejdříve využívala především pro pouliční osvětlení
  • pro světlo se užívala oblouková lampa (František Křižík ) a později žárovka (Thomas Edison )
  • telefon je objeven Američanem Alexandrem Bellem
  • kvůli kolonizování Afriky musí být prozkoumána místní zem a tak se do srdcí pouští vydává mnoho cestovatelů
  • David Livingstone – první Evropan, který spatřil Viktoriiny vodopády
  • Afriku prozkoumával i Čech Emil Holub
David Livingstone
David Livingstone

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna