Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Svatá říše Římská

Tiskárna Tisk
Fridrich II. Veliký
Fridrich II. Veliký
 • po třicetileté válce muselo podstoupit Alsasko a Lotrinsko Francii
 • její význam neustále slábne
 • nastává další upadání autority panovníka a v říší se začínají formovat některé silnější státy
 • navíc se většina bojů třicetileté války odehrávala na její půdě
 • Prusko

  • v roce 1618 je Prusko a Braniborsko spojeno personální unií rodem Habsburkové Hohenzollernů
  • hlavním městem je Berlín
  • Fridrich I. připojuje východní Prusko a vzniká ta Pruské království
  • z Pruska se stává absolutistický, militaristický stát s expanzivními choutkami
  • to se potvrdí za vlády Fridricha II. , který povede války o Rakouské dědictví, kdy se mu podaří získat i Slezsko

Polsko

Polský král August III.
Polský král August III.
 • v Polsku se objevuje silná stavovská monarchie, kde král postupně stává pouhou figurkou šlechty
 • když v roce 1763 zemřel August III. Začali spory o moc oslabovat celou zemi
 • oslabení Poláků vyvrcholilo trojím dělením Polska
 • První dělení Polska

  • jako král se za pomocí carských vojsk prosazuje Stanislav August Poniatowski
  • má ovšem velké problémy s šlechtou, která ho v roce 1770 prohlásí za sesazeného
  • postupně do země vpadávají vojska tří zemí – Pruska, Ruska a Rakouska, aby zavedli pořádek
  • ty se nakonec dohodnou, že si část území Poláků rozparcelují
 • Druhé dělení Polska

  • v roce 1791 Polsko vyhlašuje novou ústavu, která se ovšem nechce líbit místní šlechtě
  • ti tedy opět požádají ruskou carevnu, aby jim pomohla
  • Polsko je opět obsazeno carskými vojsky a některá území rozdělena mezi Prusko, Rusko a Rakousko
 • Třetí dělení Polska

  • Poláci s v roce 1794 opět bouří a vede je Tadeusz Kościuszko
  • doufají v podporu v revoluční Francii a ze začátku mají jisté úspěchy
  • postupně jsou ale poraženi armádami tří zemí
  • v roce 1795 Polsko zaniká a je naposledy rozděleno
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna