Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Třicetiletá válka

Tiskárna Tisk
 • stala se vyvrcholením náboženských a mocenských bojů v Evropě
 • přinesla obrovské utrpení, v zemích postižených válkou byla populace snížena až o třetinu, což mělo zásadní vliv na budoucí Evropskou společnost

Česko-falcká válka (1618–1623)

Druhá pražská defenestrace
Druhá pražská defenestrace
Historické vyobrazení bitvy na Bílé hoře
Historické vyobrazení bitvy na Bílé hoře

Dánská válka (1625–1629)

 • na území svaté říše římské vpadají Dánové a zprvu slaví úspěchy
 • postupem času jsou ale opět zatlačeni za hranice
 • ve válce se vyznamená Albrecht z Valdštejna

Švédská válka (1630–1635)

 • do války se zapojují Švédi v čele s králem Gustavem II. z rodu Vasovců a vpadají na české území
 • v roce 1631 svede sasko-švédské vojsku úspěšnou Bitvu u Breitenfeldu s katolickou ligou
 • o rok později se Gustavu II. v Bitvě u Lützenu postaví Albrecht z Valdštejna, král padne a jeho vojska jsou poražena
 • v roce 1634 je v Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna pro podezření ze vzpoury
 • nakonec je uzavřen Mír a Švédi získávají obě Lužice
Vražda Albrechta z Valdštejna v Chebu
Vražda Albrechta z Valdštejna v Chebu

Švédská válka (1630–1635)

 • tento konflikt byl spíše mocenský
 • Francie se obávala přílišné moci Habsburků a tak vstoupila na straně Švédska do války
 • musela ale čelit nejenom Habsburkům , ale i katolickému Španělsku, které je napadlo z jihu
 • v roce 1645 je svedena Švédy a císařskými nekrvavější bitva této války Bitva u Jankova , kdy je císařská armáda poražena
 • válka je nakonec zakončena Vestfálským mírem

Protireformace

Kaple Božího těla v jezuitském konviktu Olomouci
Kaple Božího těla v jezuitském konviktu Olomouci
 • během třicetileté války začíná katolická církev s násilnou rekatolizací a snaží se protestanty vrátit zpět do lůna církve
 • v roce 1545 byl svolán Tridentský koncil , na kterém se katolíci dohodli na postupu proti reformaci, ale také zčásti církev reformovali
 • velkou úlohu při protireformaci hráli jezuité , které založil Ignác z Loyoly
 • souvisí s tím i nový kulturní směr baroko, který se opět navrací k bohu
 • jako většina směrů vzniklo i Baroko v Itáli
 • účelem baroka je fascinovat, ukázat jak je člověk proti bohu malý a bezvýznamný
 • proniká jak do architektury, tak do literatury, sochařství i malířství
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna