Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Francie v žárů revolucí

Tiskárna Tisk

Velká francouzská revoluce

Francouzský král Ludvík XVI.
Francouzský král Ludvík XVI.
 • francouzská šlechta byla rozdělena na tři stavy – privilegované (šlechta + církev) a neprivilegované (buržoazie + ostatní)
 • neprivilegovaní navíc neměli žádný vliv na moc, protože se nemohli účastnit Generálních stavů
 • první dva stavy představovali pouhých 5% obyvatel
 • v čele státu je Ludvík XVI. , který se chová rozmařile a rozhazuje státní peníze
 • zatímco lidé na venkově trpí hlady, on si užívá na svých zámcích
 • aby zachránil státní kasu, musí vybírat velké daně, které platí pouze třetí stav
 • postupně se třetí stav formuje do opozice
 • Národní shromáždění

  • třetí stav v čele s buržoazií má tyto požadavky: odstranit privilegia šlechty a církve, omezit královskou moc, třetí stav by měl mít zástupce ve vládě, umožnit buržoazii podnikání a zaručit základní lidská práva
  • vytváří si vlastní politický orgán, který nazývá Národní shromáždění
  • proti tomu chce král Ludvík XVI. zasáhnout
  • třetí stav ale povstane a 14.7.1789 dobývá Bastilu , což je považováno za prvopočátek revoluce
  14 července 1789 dobytí Pařížané Bastilu
  14 července 1789 dobytí Pařížané Bastilu
 • První fáze revoluce(1789 – 1792)

  • vzniká revoluční vojsko nazývající se Národní garda
  • po celé zemi vznikají selské bouře a šlechta utíká ze svých sídel
  • privilegovaní přichází o svá privilegia, je zavedena rovnost před soudem a také je vyhlášena Deklarace lidských a občanských práv
  • heslem revoluce je svoboda, rovnost a bratrství
  • je vyhlášena nová ústava a z Francie se tak stává konstituční monarchie
  • politická skupina Jakobíni chtěla omezit královskou moc a vyhlásit republiku, což se ale zatím nestalo
  • nejradikálnějšími a také většinou nejchudšími byli Sansculoti
  • starý režim se nazýval Ancien régime
  • roku 1790 je přijata Civilní ústava duchovenstva, kde je psáno, že biskupové nemuseli být schváleni svatou stolicí v Říme, ale stačilo své jmenování oznámit
  • Pilnická deklarace = prohlášení Leopolda II. a Fridricha Viléma II. o případné vpadnutí do Francie
  • monarchové sousedních zemí se bojí, aby se revoluce nedostala i k nim a proto Francii vyhlašuje Prusko a Rakousko válku
  • do Paříží míří dobrovolníci, aby ji ubránili a zpívají si Marseillaisu , která se později stane hymnou revoluce
  • roku 1791 se Ludvík XVI. pokusí prchnout ze země, ale je zajat a odvlečen zpět do Paříže
  • v této fázi bojuje za revolucionáře La Fayette , který již se účastnil boje za nezávislost USA
 • Druhá fáze revoluce (1792 – 1793)

 • Saturnus požírající vlastní děti podobně jako revoluce
  Saturnus požírající vlastní děti podobně jako revoluce
  • je zvoleno nové shromáždění – Kovent, v jehož čele stáli Girondisté , kteří hájili zájmy bohatých podnikatelů
  • roku 1792 zastavuje revoluční armáda Prusy v Bitvě u Valmy
  • je zrušeno království a vyhlášena republika
  • roku 1793 je popraven král Ludvík XVI., jako občan Ludvík Kapet
  • Girondisté dlouho moc neudrží a po další revoluci je střídají je Jakobíni
 • Třetí fáze revoluce (1793 – 1794)

  • jakobíni vládli nemilosrdně, krutě a zvláště pak jejich vůdce Robespierre
  • jejich nejčastější popravy byly gilotinou
  • k tomuto trestu odsuzovali každého, kdo byl proti revoluci, popravili i Marii Antoinettu
  • říká se, že tehdy začala revoluce požírat své vlastní děti
  • dokonce se pokusí zrušit u víru v Boha a nahradit ji kultem nejvyšší bytosti
  • byl popraven i významný revolucionář Georges Danton , který nový režim kritizoval
  • významný představit jakobínů byl Jean Paul Marat , který byl zavražděn roajalistkou
  • nakonec byl Robespierre zrazen svými vlastními lidmi a popraven
  • následuje Thermidorský Převrat, což je konec vlády Jakobínů a také francouzské revoluce
  Veřejná poprava Marie Antoinetty
  Veřejná poprava Marie Antoinetty
  Zavražděný Marat ve vaně
  Zavražděný Marat ve vaně

Napoleonské války

Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte
 • po svržení jakobínů se vlády ujímají Thermidoriáni
 • nová ústava znamená okleštění občanských práv a volební hlas pouze pro bohaté
 • výkonná moc je svěřeni pětičlennému Direktoriu
 • ve Francie proběhne povstání royalistů, ale je potlačeno nadějným velitelem Napoleonem Bonapartem
 • ten účastní i pochodu do Itálie, kdy je několik zemí vyrváno Rakušanům a jsou z nich vytvořeni Sesterské republiky
 • osud italských území Rakouska je dán v mírové smlouvě v Campo Formio
 • později je Napoleon vyslán do Egypta, kde má přerušit obchodní cesty mezi Velkou Británií a Indií
 • musí svádět těžké boje s Turky
 • roku 1799 dosahují velkého úspěchu ve volbách Jakobíni a Napoleon se vrací do Francie, aby nastolil pořád
 • provedl státní převrat a výkoná moc přešla do rukou tří konzulů - Konzulství
 • Doba tří konzulů

  • Napoleon prosazuje novou ústavu, která mu propůjčuje moc jako prvnímu Konzulovi
  • protifrancouzský odpor sílí a proto se Napoleon vydává do Itálie, kde poráží rakouské vojsko
  • země uzavírají mír a Francii jsou uznány všechny územní zisky
  • urovnává spory s katolickou církví
  • v roce se v lidovém hlasování, v Pleibiscitu, nechává zvolit doživotním konzulem
  • roku 1804 vydává občanský zákoník, Code Civile, potvrzující rovnost občanů před zákonem, svobodu vyznání a nezávislost státu na církvi
  • v témže roce se nechává zvolit císařem a korunuje se sám v katedrále Notre Dame
  Napoleon se v katedrále Notre Dame prohlašuje císařem
  Napoleon se v katedrále Notre Dame prohlašuje císařem
 • Francie císařstvím

  • roku 1805 se naplno rozhoří válka mezi Francií a koalicí Velké Británie, Ruska a Rakouska
  • Napoleon se chtěl vylodit v Anglii, ale francouzské loďstvo bylo rozdrceno v Bitvě u Trafalgaru admirálem Nelsnem
  • na pevnině je ale úspěšnější a dokonce se mu podaří dobýt Vídeň
  • Rakousko se spojí na Moravě s Ruskou, ale tam jsou poraženi roku 1805 v Bitvě u Slavkova , v bitvě tří císařů
  • v Bratislavě pak s Rakouskem uzavřel mír
  • později se nechává korunovat italským králem, ruší sesterské republiky, dělá z nich monarchie a kam dosazuje své příbuzné
  • ruší Svatou říši římskou národa německého, místo ní vytváří Rýnský Spolek a sám prohlásí se jejím protektorem
  • v roce 1806 proti němu vystupuje Prusku, ale Napoleon ho v Bitvě u Jeny poráží a obsazuje Berlín
  • proti Britům se snaží bojovat Kontinentální blokádou
  • pořádek ve Francii zatím udržuje Joseph Fouché a jeho tajná policie
  • na krátko obnovuje Polský stát jako Velkovévodství varšavské
  • blokádu mezitím poruší Portugalsko a tak se Napoleon rozhodne obsadit i Pyrenejský poloostrov
  • na Španělský trůn dosadí svého bratra, ale místní se s francouzskou nadvládou nikdy nespokojí
  • po celé zemi vznikají partyzánské oddíly – Guerill
  • roku 1809 znovu pozvedne zbraně Rakousko, ale v bitvě u Wagramu je znovu poraženo a císař František I. se musí vzdát mnohých území
  Bitvě u Slavkova 1805
  Bitvě u Slavkova 1805
 • Napoleonův pád

  • roku 1810 ukončuje car Alexandr I. blokádu
  • o dva roky později překračuje ruské hranice Napoleon s půl milionovou armádou
  • postupuje rychle a roku 1812 vybojuje Bitvu u Borodina s maršálem Kutuzovem
  • vstupuje do Moskvy, ale nachází jen opuštěné místo, bez zásob
  • musí tedy ustoupit a celu armádu začínají sužovat nemoci a hlad, z celé armády se do Francie vrátí necelá desetina
  • znovu se formuje protinapoleonská koalice, která v roce 1813 vítězí v Bitvě u Lipska
  • o rok později je obsazena Paříž a Napoleon internován na ostrov Elba
  • na francouzský trůn jsou dosazeni opět Burboni s Ludvíkem XVIII.
  • roku 1815 Napoleon prchá ze svého vězení a triumfálně se vrátil do Paříže, aby mohlo začít Stodenní Císařství
  • v témže roce je definitivně poražen v Bitvě u Waterloo a internován na ostrov Svatá Helena , kde v roce 1821 umírá

Vídeňský kongres

 • na tomto Kongresu se mělo dohodnout nové uspořádání Evropy
 • vůdcem jednání se stal rakouský ministr zahraničí Klemens Metternich
 • na Francouzský trůn usedají Bourboni , ale moc krále je omezena ústavou
 • od větších územní ztrát je zachrání diplomat Charles Talleyrand
 • státy bojující na straně Napoleona byly potrestány a ty které bojovali proti němu odměněni
 • je také založen německý spolek skládající se ze třiceti pěti států a čtyř svobodných měst
 • Svatá aliance

  • v roce 1815 je také založen nový spolek nazvaný Svatá Aliance, ve kterém se octli Rusko, Rakousko a Prusko
  • jednalo se o systém kolektivní evropské bezpečnosti, které měli zabránit, aby se nějaká z mocností stala až příliš mocnost
  • tento systém zajistil na mnoho let mír
Vídeňský kongres
Vídeňský kongres

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna