Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Vrcholný středověk

Tiskárna Tisk

Svatá říše římská

 • vládne zde velká roztříštěnost, země je složena z malých hrabství a jiných celků
 • panovníci mají omezenou moc a jen málokdy se do čela říše postaví opravdu silný panovník
 • v říši se postupně vystřídali rody Štaufů a Welfů
 • později je král volen 7 Kurfiřty
 • ve 12.století zde vzniká spolek obchodních měst Hansa
 • Boj o investituru

  • jednalo se o boj mezi světskou a církevní mocí o to kdo bude dosazovat jednotlivé biskupy do úřadů
  • nejvíce byl tento boj znát ve svaté říši římské
  • spor vzniká, když papež Řehoř VII. v roce 1075 vydává Dictatus papae , kde si např. dává pravomoc odvolávat krále
  • císař Jindřich IV. tedy vypovídá v roce 1076 papeži poslušnosti a ten ho na oplátku uvrhne do kladby
  • vnitropolitická situace, kdy se proti němu bouří jeho knížata, pak donutí Jindřicha poníženě prosit u papeže za odpuštění v hradu Canossa
  • vratký mír nevydržel dlouho a v roce 1080 papež vyhlásil, že biskupové budou voleni duchovenstvem, na což reagoval císař vojenskou výpravou na Řím
  • Řím sice dobyl, ale papeži na pomoc přispěchali Normané, kteří císaře vytlačili a tak se spor opět nevyřešil
  • to se stane až v roce 1122, kdy papež Kalixtus II. přijal Wormský konkordát , jež znamenal oddělení světské a církevní moci, jednalo se o oboustranně výhodný kompromis
  • při jmenování biskupupa mu světský panovník dá prsten a církevní berlu
  Hrad Canossa
  Hrad Canossa
 • Fridrich I. Barbarossa (1152 - 1190)

  • vládl říši ve 12. století
  • do dějin se zapsal především snahou ovládnout Italské republiky, které formálně byly součástí říše ale fakticky její vlády neuznávaly
  • v jedné z výprav na italský Milán se účastnil i Vratislav II. a získal za to královský titul
  • zemřel na třetí křížové výpravě
  • po smrti jeho vnuka Fridricha II. , moc panovníků ještě dále upadala
  Fridrich I. Barbarossa
  Fridrich I. Barbarossa

Itálie

Italské státy v roce 1494
Italské státy v roce 1494
 • rozdělena na řadu bohatých městských států
 • nejvýznamnějšími jsou Janovská republika a Benátská republika na severu, střed ovládal papežský stát a na jihu se nacházelo Sicilské království , které se později rozdělí na Sicílii a Neapolsko
 • především obchodní a kulturní význam
 • ve 13. století zde vzniká renesance
 • z Florencie pochází slavné mince Florény, což bylo jakési univerzální platidlo

Uhry

 • roku 1077 nastupuje na trůn Ladislav I. Svatý a významně se podílí na zesílení uherského království
 • k zemi připojuje Sedmihradsko , Slavonii a Chorvatsko a také sepíše zvykové právo
 • od 13. století musí čelit útokům Tatarů z východu a později je vystřídají osmanští turci

Polsko

Polsko-litevská unie
Polsko-litevská unie

Rusko

 • v roce 1223 svedla spojená ruská knížata s Mongoly Bitvu na řece Kalce a prohráli, což později vedlo k velkému vlivu nájezdníků na tuto oblast
 • země jde rozdrobena na jednotlivá knížectví, které musí pravidelně odvádět poplatky mongolským nájezdníkům – Chanátu Zlaté hordě
 • Zlatá horda vznikla rozdělením Mongolské říše , kterou vytvořil Čingischán
 • postupně se zde prosazuje Moskevské knížectví , kde se s ostatními spojí v boji proti Mongolům
 • Dmitrij Donský se s nimi tedy střetne, roku 1380 v bitvě na Kulikovském poli zvítězí, ale Tataři se nakonec vrátí a Moskvu vyplení
 • postupem času se ale Zlatá horda drolí na menší státečky a Knížeti Ivanovi III. Se podaří je v roce 1480 definitivně vyhnat
 • sám pak přijímá titul cara
Mongolská expanze
Mongolská expanze

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna